Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1189, poz. 60 i poz. 2203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady: 1) udzielania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach;
2) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

§ 2. Ustala się pensum dla nauczycieli określonych w § 1 pkt 1-2 zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Stanowisko - typ szkoły Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1 b) 17 oddziałów i więcej. 8
2 b) 21 oddziałów i więcej. 3
3 b) 21 oddziałów i więcej. 10
4 Drugi etat wicedyrektora szkoły/zespołu tworzy się powyżej 30 oddziałów. 12
5 b) powyżej 150 wychowanków. 20
6 d) Doradca zawodowy. 22

 

 

§ 3. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca w którym nauczyciel zaprzestał pełnić stanowisko. § 4. Traci moc uchwała NR VII.53.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 6. Uchwała wchodzi podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia .pdf

Wersja XML