Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji  polegających na wymianie  węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biała.

Dotacją objęte są inwestycje, polegające na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, spośród niżej wymienionych:

 1. kotły opalane paliwami stałymi,
 2. kotły gazowe,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. kocioł olejowy,
 5. pompa ciepła.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 01.01.2018 r.

Dotacja na wymianę węglowego źródła ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu ww. ekologicznego źródła ogrzewania i wynosi 1.000,00 zł.

Termin składania wniosków ustala się od 23 kwietnia 2018r. do wyczerpania środków.

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Białej (według daty i godziny), do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Biała w danym roku kalendarzowym.

Wzór wniosku do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.biala.gmina.pl  w zakładce : Ochrona Środowiska lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej  / pok. nr 1a parter /

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Białej / I piętro /. O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2018 r. 

Burmistrz Białej
Edward Plicko


DOCWniosek na wymianę pieca.doc

DOCUpoważnienie do wymiany pieca.doc


PDF   Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.pdf

Wersja XML