Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej odbywa się na podstawie:

Znajdująca się w posiadaniu Urzędu informacja publiczna udostępniana jest poprzez:

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wniosek może być złożony ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Jeżeli na pytanie nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Korzystanie z tego formularza w celu uzyskania informacji publicznej nie jest obowiązkowe

Wniosek można złożyć:

Kto udostępnia informację:

Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej w gminie Biała

Termin udostępnienia informacji

Koszty udostępnienia informacji

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie:
  1. Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostepnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Białej.

Do pobrania:


PDFZarządzenie Nr OR.120.6.2014 z dnia 24 lutego 2014r.pdf
w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf


PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
ODTWniosek o udostępnienie informacji publicznej.odt


Wersja XML