Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Białej, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Biała, z siedzibą w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała,
  tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań gminy realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Gminie Biała jest obowiązkiem ustawowym.
 5. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia.
 8. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
 9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc, tel. 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

PDFIOPDO - 01 Gospodarowanie lokalami komunalnymi.pdf
PDFIOPDO - 02 Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.pdf
PDFIOPDO - 03 Podatki i opłaty.pdf
PDFIOPDO - 04 Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.pdf
PDFIOPDO - 05 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo.pdf
PDFIOPDO - 06 Gospodarowanie nieruchomościami.pdf
PDFIOPDO - 07 Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.pdf
PDFIOPDO - 08 Ewidencja ludności.pdf
PDFIOPDO - 09 Organizacja i realizacja zadań z zakresu nauczania i wychowania oraz wspieranie uczniów.pdf
PDFIOPDO - 10 Rozwój zawodowy i realizacja spraw nauczycieli.pdf
PDFIOPDO - 11 Realizacja programów i projektów dołfinansowywanych ze środków zewnętrznych.pdf
PDFIOPDO - 12 Reprezentacja i promocja gminy.pdf
PDFIOPDO - 13 Utrzymanie czystości i porządku w gminie.pdf
PDFIOPDO - 14 Ochrona zwierząt.pdf
PDFIOPDO - 15 Ochrona wód i gospodarka wodami.pdf
PDFIOPDO - 16 Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów.pdf
PDFIOPDO - 17 Dofinansowywanie działań proekologicznych.pdf
PDFIOPDO - 18 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.pdf
PDFIOPDO - 19 Zatrudnianie i realizacja stosunku pracy.pdf
PDFIOPDO - 20 Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.pdf
PDFIOPDO - 21 Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi.pdf
PDFIOPDO - 22 Ustalanie prawa naliczanie i wypłata dodatku mieszkaniowego.pdf
PDFIOPDO - 23 Ustalanie prawa naliczanie i wypłata dodatku energetycznego.pdf
PDFIOPDO - 24 Nabory rekrutacje na wolne stanowiska urzędnicze.pdf
PDFIOPDO - 25 Nadawanie odznak.pdf
PDFIOPDO - 26 Dowody osobiste.pdf
PDFIOPDO - 27 Zamówienia publiczne.pdf
PDFIOPDO - 28 Ewidencja miejsc noclegowych.pdf
PDFIOPDO - 29 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFIOPDO - 30 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym.pdf
PDFIOPDO - 31 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.pdf
PDFIOPDO - 32 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie.pdf
PDFIOPDO - 33 Wydawanie Kart Dużej Rodziny.pdf
PDFIOPDO - 34 Organizacja pracy rady gminy.pdf

Wersja XML