Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

 

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2018 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż działki gruntu położonej w Radostyni.

 

Przedmiotem rokowań zmierzających do sprzedaży nieruchomości będzie działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia. W skład działki wchodzą użytki: Bp- 0,0558 ha. oraz ŁIII-0,0800 ha Działka położona w sąsiedztwie wiejskich domów jednorodzinnych, przy drodze kategorii powiatowej z Ligoty Bialskiej do Radostyni. Działka położona jest w pobliżu zabudowań 103. Działka posiada kształt nieregularnego wielokąta, zbliżonego do trapezu. Nieruchomość KW OP1P/00029717/4 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radostynia. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała teren obejmujący działkę 334/79 oznaczony jest symbolem M1- tereny zabudowy zagrodowej- kulturowe.

Cena do pierwszego przetargu wynosiła 40 034,00 zł, a do drugiego przetargu 35 000,00 zł

 

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 12 października 2017 roku, II przetarg 20 grudnia 2017 roku. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

I rokowania 20 marca 2018 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 40 034,00 zł

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 18 czerwca 2018 roku do godziny 1000 z napisem ,,Rokowania- działka gruntu 334/79 położona w Radostyni”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 4 050 zł słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złoty na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 roku do godziny 1000. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty zaliczki na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 121 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u w rokowaniach.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 14 lutego 2018 do 20 marca 2018 r.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu w Poniedziałek od 7.30 do 17.00 , od Wtorku do Czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w Piątek od 7.30 do 14.00

 

Biała, 2018-05-23

 

 

BURMISTRZ

mgr Edward Plicko

 

Wersja XML