Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2. Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego

 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Biała, której siedziba znajduje się w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała,

tel. 774388531, faks: 774387679, e-mail:

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc, tel. 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com

 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu monitorowania działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.

Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa:

  • ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.),

  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.),

  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.,poz. 450 ze zm.),

  • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 ze zm.),

  • ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

oraz odpowiednie, do ww. przepisów prawa, regulacje wewnętrzne administratora.

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora: nie są realizowane.

 2. Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny oraz inne uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty.

 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:

 1. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jak również w okresie późniejszym, jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów prawa albo z zapisów umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.

 2. Ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  Ma Pani / Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Podanie Pani / Pana danych osobowych:
  jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
  Podanie danych osobowych będących wymogiem ustawowym jest obowiązkowe, natomiast podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania, natomiast niepodanie danych, których podanie jest dobrowolne, może nie powodować żadnych konsekwencji lub ewentualnie co najwyżej utrudniać realizację ww. celu przetwarzania.

 6. Decyzje dotyczące Pani / Pana nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  Pani / Pana dane osobowe są profilowane.
  Zasady profilowania. Profilowanie prowadzone jest wyłącznie według zasad i kryteriów (wymogów) określonych w przepisach prawa regulujących realizację ww. celu przetwarzania.
  Znaczenie i konsekwencje profilowania. Profilowanie jest działaniem podejmowanym dla spełnienia wymogów prawidłowej realizacji ww. celu przetwarzania, a w stosownych przypadkach, również elementem procesu decyzyjnego. Nie powoduje, ani nie przyczynia się do powstania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane.

Wersja XML