Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto
(z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Natomiast w roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności, opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty powiększonej o 30% ogólnej kwoty tej opłaty. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

Stawka opłaty (1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe):

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się:

Wersja XML