Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016

Uchwała Nr X.142.2011
Rady Miejskiej w Białej

 

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, Nr 69 poz. 626; z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833; z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13 ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się pięcioletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016 

Rozdział 1.
Wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy 

1. Zasoby mieszkaniowe gminy Biała zarządzane są przez Urząd Miejski w Białej. Na dzień 01.09.2011 r. Urząd Miejski zarządzał 58 budynkami stanowiącymi w 100 % własność gminy, w których znajduje się 211 lokali mieszkalnych i socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej12.380.82 m2. Gminne lokale mieszkalne znajdują się również w 32 budynkach wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada swoje udziały. W budynkach tych liczba gminnych lokali mieszkalnych wynosi 59 o łącznej powierzchni 3.171,67 m2. 

2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla Gminy Biała: 

 

rok 

ilość lokali mieszkalnych 

ilość lokali socjalnych 

2012 

260 

10 

2013 

250 

15 

2014 

240 

15 

2015 

230 

20 

2016 

220 

20 

1) Prognozowane wielkości mają charakter szacunkowy, mogą odbiegać od zaistniałych w rzeczywistości. 

3. Struktura wiekowa budynków i stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia: 1) Budynki w których znajdują się mieszkania gminne w przeważającej części są budynkami sprzed 1945 r.. Średni wiek tych budynków wynosi 95 lat, a stopień zużycia przekracza 60 %. Nieco wyższy standard posiadają gminne lokale mieszkalne usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych, z których 42 % to budynki wybudowane po 1945 r. lub po kapitalnym remoncie. 2) Stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia: a) instalacja wodociągowa - 100 % b) centralne ogrzewanie - 18 % c) w.c. - 95 % d) łazienka - 90 % 

4. Przyjmuje się prognozę dotyczącą stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Biała w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 

a) lokale mieszkalne 

 

lata 
 

ilość 

stan techniczny 

dobry 

średni 

zły 

2012 

260 

50 

160 

50 

2013 

250 

55 

146 

49 

2014 

240 

55 

140 

45 

2015 

230 

60 

127 

43 

2016 

220 

70 

110 

40 

b) lokale socjalne 

 

lata 

ilość 

stan techniczny 

dobry 

średni 

zły 

2012 

10 

2 

3 

5 

2013 

15 

3 

7 

5 

2014 

15 

3 

8 

4 

2015 

15 

5 

6 

4 

2016 

20 

5 

11 

4 

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata 

1. Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz stopień zużycia wyznaczają potrzeby remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji. Zdecydowana większość budynków wymaga modernizacji ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym w pierwszej kolejności podejmowane będą prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków, modernizacji i zabezpieczenia instalacji technicznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Podejmowane remonty zapewnią uzyskanie zasobu mieszkaniowego na zadawalającym poziomie technicznym 

2. Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata w Gminie Biała przedstawia się następująco: 

 

stan techniczny/liczba budynków 

dachy 

kominy 

elewacje 

klatki schodowe 

instalacja elektryczna 

dobry 

32 

28 

16 

10 

17 

zadowalający 

16 

15 

24 

34 

15 

niezadawalający 

10 

15 

18 

34 

26 

3. Plan remontów i modernizacji budynków w latach 2012 – 2016 ( w tyś. zł ) 

 

rodzaj remontów/lata 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

roboty dekarskie 

150 

170 

170 

200 

200 

wymiana okien 

30 

30 

30 

30 

30 

budowa pieców kaflowych 

20 

15 

15 

15 

15 

roboty ogólnobudowlane 

70 

70 

70 

90 

90 

wymiana instalacji wod-kan i wentylacj 

30 

30 

30 

30 

30 

wymiana instalacji elektrycznych 

30 

35 

35 

35 

35 

razem w budynkach gminnych 

330 

350 

350 

400 

400 

remonty części wspólnych w budynkach wspólnot 

65 

70 

75 

75 

80 

Ogółem w tyś. zł 

395 

420 

425 

475 

480 

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2012 - 2016 

1. Prognoza sprzedaży lokali mieszkalnych na najbliższe lata przedstawia się następująco: 

 

lata 

liczba sprzedanych mieszkań 

2012 

10 

2013 

10 

2014 

10 

2015 

10 

2016 

10 

2. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży przysługuje najemcom lokali, którymi umowy najmu zawarte zostały na czas nieoznaczony – sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym i odbywa się na preferencyjnych zasadach. Należy dążyć do sprzedaży lokali gminnych w budynkach wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych. 

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 

1. Zasady polityki czynszowej zasobów mieszkaniowych jednostki samorządowej uchwala jej Rada, natomiast organ wykonawczy tej jednostki w oparciu o uchwałę Rady ustala stawkę bazową czynszu. Jeżeli Gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi, od dnia 01.01.2002 r. przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. 

2. Stawkę bazową czynszu za najem lokali komunalnych ustala Burmistrz Białej w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biała. 

3. Stawka bazowa czynszu podlega zróżnicowaniu, uwzględniająca czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego, które obejmują między innymi: 1) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne 2) wiek budynku. 

4. Stawka czynszu za najem 1 m2 lokalu mieszkalnego w latach 2012 - 2016 nie może przekroczyć 3 % wartości odtworzeniowej budynku w danym roku, z tym że jej jednorazowy wzrost nie może być wyższy niż 30 % stawki za 1 m2 powierzchni obowiązującej w roku poprzedzającym wzrost stawki czynszu. 

5. Wzrost stawki czynszu może odbywać się nie częściej niż co 12 miesięcy. 

6. Stawka czynszu najmu za lokale socjalne równa będzie 50 % najniższej stawki w zasobie mieszkaniowym ustalonej na podstawie stawki bazowej czynszu. Dla ustalenia czynszu najmu lokali socjalnych nie będą stosowane czynniki obniżające wartość użytkową lokali. 

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy 

1. Zarządzanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała powierzone jest Urzędowi Miejskiemu w Białej. Wykup lokalu w budynku gminnym powoduje powstanie wspólnoty mieszkaniowej i ustanie zarządu Urzędu Miejskiego w Białej. Współwłaściciele podejmują uchwałę o sposobie zarządzania i administrowania nieruchomością wspólną. Wspólnoty mieszkaniowe pozostają w administrowaniu spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej. 

2. Nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy. 

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012 - 2016 

1. Żródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy z: 1) czynszów za lokale mieszkalne 2) czynszów za lokale użytkowe 3) środki z budżetu gminy ( dopłaty ). 

2. Wpływy te w całości przeznaczone są na pokrycie następujących kosztów: 1) eksploatacji 2) remontów budynków gminnych 3) inwestycji 4) zarządu nieruchomościami wspólnymi 5) remontów części wspólnych. 

3. .Żródla finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012 – 2016 przyjęto w następujących wysokościach: 

 

Przychody w tyś. zł 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

czynsze za lokale mieszkalne 

640 

670 

700 

715 

715 

czynsze za lokale użytkowe 

261 

271 

284 

292 

290 

czynsze za garaże 

19 

19 

19 

20 

20 

dotacje gminy na remonty 

330 

350 

350 

400 

400 

ogółem przychody 

1.250 

1.310 

1.353 

1.427 

1.425 

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty. 

1. W 2012 r. zaplanowano następujące koszty związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych: 1) koszty bieżącej eksploatacji - 675 tyś. zł 2) remonty budynków komunalnych - 230 tyś. zł 3) modernizacje budynków komunalnych - 100 tyś. zł 3) zarząd nieruchomościami wspólnymi - 30 tyś. zł 4) koszty remontów części wspólnych - 65 tyś. zł 5) koszty utrzymania części wspólnych - 150 tyś. zł 6) inwestycje - 300 tyś. zł 

2. W kolejnych latach planuje się ponoszenie następujących kosztów z podziałem na: 

 

koszty w tyś. zł/lata 

2013 

2014 

2015 

2016 

bieżąca eksploatacja 

705 

743 

752 

745 

remonty budynków komunalnych 

250 

250 

300 

300 

modernizacje budynków komunalnych 

100 

100 

100 

100 

inwestycje 

300 

100 

100 

100 

zarząd nieruchomościami wspólnymi 

35 

35 

40 

40 

remonty części wspólnych 

70 

75 

75 

80 

utrzymanie części wspólnych 

150 

150 

160 

160 

ogółem koszty: 

1.610 

1.453 

1.527 

1.525 

Rozdział 8.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biała. 

1. Zintensyfikować sprzedaż lokali mieszkalnych, szczególnie tych wymagających dużych nakładów na doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego na maksymalnie korzystnych warunkach. 

2. Dokonywać remontów starej substancji mieszkaniowej. 

3. Stworzyć warunki do podjęcia inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 

4. Czynić starania o pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 - 2011. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia . 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Robert Roden

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
nformację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Adamik
Data wytworzenia: 2011-12-29

 

Wersja XML