Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

UCHWAŁA NR  IX.124.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 listopada 2011 r.


w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok"


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, zm. Dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1244) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.nowa podstrona, dodana 2011-12-09

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Pryszcz
Data wytworzenia: 2011-11-30
Wersja XML