Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023

UCHWAŁA NR XVII.166.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 września 2016 r.
 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777, z 2016 poz. 1020, poz. 1250 ) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Robert Roden


PDF   Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023.pdf

Wersja XML