Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

UCHWAŁA NR XXXI.355.2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 135 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________________________________________
1) Zm. poz. 645 i 1318 z 2014r. poz. 379
2) Zm. z 2012 r. poz. 579 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866.

 

 Przewodniczący Rady
Robert Roden


Do pobrania: PDFGminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.pdf

 

Wersja XML