Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że, stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało na dzień 26 marca 2019 r. na godz. 12:00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku policji w Białej za 2018 r.

  PDFInformacja Policja za 2018 r..pdf

 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.

  PDFSprawozdanie z działalności OPS za 2018.pdf

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r.

  PDFInformacj z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r..pdf

 7. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w 2018 r.

  PDFInformacja z działalności Caritas za 2018 r..pdf

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2018 r.

  PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018.pdf

 9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028;

   PDFProjekt uchwały Nr V.52.2019.pdf

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

   PDFProjekt uchwały NR V.53.2019.pdf

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;

   PDFProjekt uchwały Nr V.54.2019.pdf

  4. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

   PDFProjekt uchwały NR V.55.2019.pdf

  5. przekazania środków finansowych dla Policji;

   PDFProjekt uchwały Nr V.56.2019.pdf

  6. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;

   PDFProjekt uchwały Nr V.57.2019.pdf

  7. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

   PDFProjekt uchwały Nr V.58.2019.pdf

  8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały Nr V.59.2019.pdf

  9. ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała;

   PDFProjekt uchwały Nr V.60.2019.pdf

  10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Białej;

   PDFProjekt uchwały Nr V.61.2019.pdf

  11. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu.

   PDFProjekt uchwały Nr V.62.2019.pdf

 10. Informacja dotycząca zasad przyznawania rent i emerytur z KRUS. / temat z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa…/
 11. Informacja dotycząca stanu zdrowia zwierząt , zwalczania chorób zakaźnych , badania zwierząt rzeźnych- spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Prudniku. / temat z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa…/
 12. Informacja na temat kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. / temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/

  PDFkształcenie uczniów.pdf

 13. Informacja na temat zabezpieczeń szkół przed zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem, agresją, przemocą i cyberprzemocą we współpracy z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej/ temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/

  PDFInformacja - zagrożenia.pdf

 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie.
Wersja XML