Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GKZP.6733.1.2019 - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nowej Wsi Prudnickiej

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz.2096), w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2019 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Franciszka Czerwińskiego F.C. Usługi Projektowe Wielobranżowe ul. Wałowa 8 w Białej, występującego jako pełnomocnik Gminy Biała, w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach Nowej Wsi Prudnickiej, działki 138/49 i 521/49 k.m.2, inwestycji polegającej na:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. nr 2 – parter).

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej o wydanym postanowieniu z dnia 18.06.2019 r.pdf

PDF  Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

Wersja XML