Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Biała za rok 2018

Informuję, że opracowany został RAPORT O STANIE GMINY BIAŁA ZA ROK 2018.

Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie więc z w/w ustawą co roku do 31 maja Burmistrz Białej przedstawiał będzie Radzie Miejskiej w Białej Raport o stanie Gminy za rok poprzedni.

Raport musi obejmować realizację polityk, programów, strategii obowiązujących w Gminie Biała oraz realizację uchwał Rady Miejskiej w Białej.

Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Biała za rok 2018 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy Gminy – Burmistrza Białej.

Zadania i działania przedstawione w Raporcie realizowane były przez aparat pomocniczy Burmistrza jakim jest Urząd Miejski w Białej oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 14 czerwca 2019 r. podczas sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Biała.

Celem Raportu jest przedstawienie informacji o sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Biała w roku 2018.

Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu, bez zaangażowania podmiotu zewnętrznego.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


PDFRaport o stanie Gminy Biała za rok 2018.pdf


PDFInformacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Białej dotycząca debaty nad Raportem o stanie Gminy Biała za rok 2018.pdf


PDFWzór zgłoszenia udziału w debacie i klauzula informacyjna.pdf

Wersja XML