Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
 (zadanie obowiązkowe)
 
 
Realizacją zadania zajmował się zespół zadaniowy (spośród pracowników Urzędu) powołany zarządzeniem Burmistrza Białej.
W miesiącu kwietniu br. zorganizowane zostało spotkanie z pracownikami Urzędu, na którym przedstawiono w jaki sposób będzie tworzony kodeks etyczny pracowników.
Materiały z zakresu etyki w samorządzie terytorialnym oraz przykładowe już stosowane rozwiązania w tym zakresie stały się inspiracją do prac nad Kodeksem.
Wypracowany projekt kodeksu został przedstawiony wszystkim pracownikom na naradzie pracowniczej w miesiącu maju br. Każdy z pracowników otrzymał również projekt Kodeksu.
Poproszono pracowników o przeanalizowanie, przedyskutowanie w gronie urzędników zapisów i założeń Kodeksu oraz o wnoszenie uwag, propozycji w tym temacie.
Zredagowano ostateczny tekst Kodeksu.
Przyjęty on został przez pracowników na naradzie w dniu 17 czerwca 2005 r.
Potwierdzeniem przyjęcia przez pracownika Kodeksu Etycznego było podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem.
Każdy pracownik otrzymał Kodeks.
Tekst Kodeksu został umieszczony na tablicach ogłoszeń Urzędu w siedzibie oraz poza jego siedzibą.
Społeczność lokalna została poinformowana o wdrożeniu Kodeksu Etycznego pracowników w Urzędzie w "Panoramie Bialskiej Nr 5" w artykule "Przejrzysta Polska - Przejrzysta Gmina Biała".
W artykule tym zamieszczono więcej informacji nt. udziału Urzędu Miejskiego w Białej w Akcji "Przejrzysta Polska".
 
DOCKodeks Etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Białej.doc
 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 
 
Opracowanie kodeksu postępowania urzędników
(zadanie dodatkowe)
 
 
Kodeks Postępowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Białej jest ściśle powiązany z Kodeksem Etycznym, który został przyjęty przez pracowników Urzędu już w miesiącu czerwcu br.
Kodeks Postępowania Pracowników jest narzędziem wdrażania zapisów Kodeksu Etycznego, rozwija, uszczegóławia i interpretuje jego zapisy.
Zawiera przepisy dotyczące pożądanych i niepożądanych zachowań pracownika samorządowego.
Kodeks Postępowania został wprowadzony w Urzędzie na mocy zarządzenia Nr OR-0152-19/05 Burmistrza Białej z dnia 15 listopada 2005 r.
Zarządzeniem tym oprócz wdrożenia Kodeksu określono procedurę monitoringu jego przestrzegania.
Obowiązujący w Urzędzie Kodeks został upubliczniony poprzez umieszczenie go na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz poza budynkiem Urzędu.
Kodeks jest ponadto dostępny w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.biala.gmina.pl w zakładce Przejrzysta Polska - zasada II.
Informacja o wprowadzeniu w Urzędzie Miejskim w Białej Kodeksu Postępowania Pracowników i procedury monitoringu jego przestrzegania została przekazana mieszkańcom w listopadowym numerze lokalnej gazety „Panorama Bialska”
 
 
Do pobrania:
 
 
Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu
(zadanie dodatkowe)
 
 

Aby zapisy wprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej Kodeksu Postępowania Pracowników nie były „martwe”, opracowano procedurę postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu.
Procedura ta została wprowadzona w tutejszym Urzędzie zarządzeniem Nr Or.0152-20/05 Burmistrza Białej z dnia 15 listopada 2005 r.
Ustalona procedura szczegółowo określa źródła informacji - zbierania danych o naruszeniu przez pracowników Urzędu obowiązującego Kodeksu Postępowania.
Ponadto procedura reguluje, kto i w jaki sposób podejmuje działania w przypadku łamania zapisów Kodeksu.
Zgodnie z procedurą, zostanie powołana w Urzędzie 3 osobowa Komisja Etyki Pracowniczej, której zadaniem będzie między innymi prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o tym, iż pracownik Urzędu nie przestrzega Kodeksu Etycznego oraz Kodeksu Postępowania Pracowników.
Zapisy Kodeksu dają mieszkańcom możliwość oceny czy pracownicy przestrzegają wspomnianych wyżej Kodeksów.
Swoje uwagi, spostrzeżenia czy skargi w tym zakresie mogą wnosić bezpośrednio do Burmistrza Białej lub w sposób pośredni poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w tutejszym Urzędzie, pt. „Jak Urząd Miejski w Białej obsługuje klientów - interesantów”.
Zarządzenie Burmistrza Białej wprowadzające procedurę zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, udostępnienie w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto w listopadowym wydaniu lokalnej gazety „Panorama Bialska” poinformowano mieszkańców o celach wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Białej Kodeksu Postępowania Pracowników oraz procedury postępowania w przypadku naruszenia tego Kodeksu.

Dla zainteresowanych do pobrania pełna treść Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu.

Wersja XML