Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
(zadanie obowiązkowe) 
 
 
        Karta współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została wypracowana przy aktualnym zaangażowaniu organizacji pozarządowych z terenu Gminy Biała. W dniach 22 – 23 lutego i 9 – 10 marca 2005 r. przeprowadzono w Białej szkolenie połączone z warsztatami (w ramach projektu „Partnerstwo dla III sektora”) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Miejskiego.
        Warsztaty te zorganizowane były przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem spotkań warsztatowych było wypracowanie na szczeblu gminnym uregulowań dotyczących zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców oraz włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.
        Efektem warsztatów było wypracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który został uchwalony przez Radę Miejską w Białej w dniu 31 marca 2005 r. Mając na uwadze iż rozwój kontaktów między samorządem a organizacjami pozarządowymi jest procesem długofalowym, na kanwie rocznego programu wypracowano projekt Karty współpracy.
        Na początku czerwca 2005 r. przesłano 17 organizacjom pozarządowym projekt Karty współpracy w celu przeanalizowania zapisów Karty.
        W dniu 27 czerwca 2005 r. zorganizowano spotkanie z tymi organizacjami, którego celem było wypracowanie ostatecznego projektu Karty. Po wniesieniu drobnych uwag, poprawek przez uczestników spotkania, projekt Karty współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi został zaakceptowany.
        W dniu 30 sierpnia 2005 r. uchwałą Nr XXIV/248/05 Rady Miejskiej w Białej została uchwalona Karta współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W celu koordynowania współpracy samorządu Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi powołany został w Urzędzie Miejskim w Białej Pełnomocnik do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Pełnomocnik ten został powołany Zarządzeniem Nr Or.0151-254/05 Burmistrza Białej z dnia 30 czerwca 2005 r.
 
 
 
 
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
(zadanie dodatkowe)
 
 
        Radni Rady Miejskiej w Białej na sesji w dniu 30 czerwca 2005 r. podjęli uchwałę Nr XXIII /234/ 05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała. Zmiana ta dotyczyła wprowadzenia zapisów w zakresie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. W wyniku zmiany statutu mieszkańcy Gminy Biała otrzymali prawo inicjatywy uchwałodawczej.
        Grupa co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze (tj. pełnoletnich) będzie mogła wnieść pod obrady Rady Miejskiej w Białej projekt uchwały.
        Wniosek o podjęcie uchwały przedkłada się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Wniosek ten musi zawierać projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do uchwały, listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą.
        W przypadku zaistniałej potrzeby pomocy w przygotowaniu projektu uchwały zobowiązani są udzielać pracownicy Urzędu, w tym konsultacji udzielać musi również Radca Prawny Urzędu.
        Od chwili złożenia wniosku o podjęcie uchwały, grupa składająca projekt otrzymuje informacje o losie złożonego projektu.
        Mieszkańcy Gminy Biała o wprowadzonych zmianach do Statutu Gminy w zakresie uprawnień co do inicjatywy uchwałodawczej, poinformowani zostali przez lokalną gazetę „ Panorama Bialska” Nr 6 Lipiec-Sierpień w artykule pt. „Działania w bialskim Urzędzie”.
 
Uchwała Nr XXIII /234/ 05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała.
Wersja XML