Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy
(zadanie obowiązkowe)
 
 

Zadanie to polegało na opracowaniu krótkiego materiału, w którym mieszkańcy winni być poinformowani o głównych założeniach rozwojowych Gminy Biała.

Podstawą opracowania materiału mógł być aktualny dokument planistyczny. Za aktualny uważany jest dokument, który został uchwalony nie wcześniej niż w 2004 roku.
W przypadku naszej gminy dokumentem tym mógł być Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biała, który był uchwalony przez Radę Miejską w listopadzie 2004 roku.
To w oparciu o ten dokument na przełomie października i listopada br. została opracowana broszurka pt. „Perspektywa rozwoju Gminy Biała w pigułce.”
Opracowanie to w sposób skrócony wyjaśnia mieszkańcom, czym są założenia programowe Planu Rozwoju Lokalnego oraz przedstawia planowane do wykonania zadania inwestycyjno - remontowe w latach 2005-2006 oraz w perspektywie wieloletniej obejmującej lata 2007-2013.

Broszurkę można otrzymać od pracowników Urzędu, pobrać z półek na korytarzach Urzędu.
Przekazano ją również do biblioteki publicznej w Białej i Łączniku i Gminnego Centrum Informacji (z siedzibą w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białej).
Ponadto osoby zainteresowane będą mogły otrzymać broszurkę u sołtysa wsi.
Ponadto „Perspektywę rozwoju Gminy Biała w pigułce” można pobrać na naszej stronie.

O fakcie opracowania broszury mieszkańcy zostaną poinformowani w listopadowym numerze lokalnej gazety „Panorama Bialska”.

Wersja XML