Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V - ZASADA FACHOWOŚCI

Wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze
(zadanie obowiązkowe)
 
 
Celem tego zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Białej. Nabór pracowników do tutejszego Urzędu odbywać się będzie w oparciu o zasadę jawności, otwartości i konkurencyjności.
Realizując zadanie w m-cu grudniu 2005 opracowano dwie procedury naboru pracowników, tj. 
  1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  2. Regulamin naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi
Regulaminy te zostały wprowadzone dwoma zarządzeniami Burmistrza Białej z dnia 5 grudnia br.
Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powoływaną każdorazowo przez Burmistrza Białej.
Procedura naboru składać się będzie z dwóch etapów.
W pierwszym etapie Komisja zapoznawać się będzie z ofertami złożonymi przez kandydatów, oceniając oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Po analizie komisja ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu.
Drugi etap postępowania polegać będzie na przeprowadzeniu przez komisję rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Po przeprowadzeniu rozmowy komisja dokona wyboru kandydata do zatrudnienia na danym stanowisku.
Każde ogłoszenie o naborze do pracy umieszczone będzie w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Informacja o wynikach I etapu naboru jak i o dokonanym wyborze kandydata również będzie upubliczniona poprzez umieszczenie list w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń.
Regulamin naboru jest zgodny z uregulowaniami ostatniej nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.
Nowelizacja ta z 6 maja 2005 r opublikowana w Dz. U. Nr 122 poz. 1020 wprowadziła również zasadę otwartego i konkurencyjnego naboru pracowników w administracji samorządowej.
Zainteresowani tematem naboru pracowników mogą uzyskać bliższe wyjaśnienia oraz zapoznać się z pełną treścią Regulaminów w Referacie Organizacyjnym Urzędu, gdzie prowadzone są sprawy kadrowe pracowników oraz Sekretarza Gminy.
 
Poniżej możliwość pobrania pełnej treści Regulaminów.
 
Wersja XML