Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2019

Termin: 16.09.2019, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr 5.2019.pdf

 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

  PDFZarządzenie Nr OR.0050.153.2019.pdf

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2018/2019 .

  PDFInformacja oświata.pdf

 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

   PDFProjekt uchwały Nr VIII.88.2019.pdf

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028

   PDFProjekt uchwały NR VIII.89.2019.pdf

  3. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

   PDFProjekt uchwały NR VIII.90.2019.pdf

  4. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

   PDFProjekt uchwały Nr VIII.91.2019.pdf

  5. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Białej

   PDFProjekt uchwały NR VIII.92.2019.pdf

  6. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Łączniku

   PDFProjekt uchwały Nr VIII.93.2019.pdf

  7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała

   PDFProjekt uchwały NR VIII.94.2019.pdf

  8. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r

   PDFProjekt uchwały NR VIII.95.2019.pdf

  9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

   PDFProjekt uchwały NR VIII.96.2019.pdf

  10. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.o. prowadzenia zadań własnych gminy Biała.

   PDFProjekt uchwały NR VIII.97.2019.pdf

  11. ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo- rekreacyjnych będących własnością gminy Biała.

   PDFProjekt uchwały NR VIII.98.2019.pdf

  12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała

   PDFProjekt uchwały NR VIII.99.2019.pdf

  13. załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Burmistrza Białej.

   PDFProjekt uchwały NR VIII.100.2019.pdf

 7. Informacja dotycząca potrzeb inwestycyjnych w oświacie. Inwestycje zrealizowane. Rozpoczęte i zrealizowane. / Temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji oświaty…/

  PDFInformacja o placówkach oświatowych - temat z planu pracy komisji.pdf

 8. Wizytacja niepublicznej placówki oświatowej w Grabinie / Temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji oświaty… .Wyjazd członków Komisji Oświaty…./
 9. Informacja o realizacji opłat za odpady komunalne, oraz działań podjętych w celu zmniejszenia zaległości za 2018 r. / Temat wynikający z planu pracy Komisji Gospodarczej /

  PDFKomisja gospodarcza - ściągalnośc opłat za śmieci.pdf

 10. Ocena ściągalności należności wpłat z tytułu czynszów na 2018 r. / Temat wynikający z planu pracy Komisji Gospodarczej /

  PDFKomisja gospodarcza - ściągalnośc opłat za czynsz.pdf

 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie.
Wersja XML