Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 listopada 2019

Termin: 25.11.2019, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  PDFProtokół 6.2019.pdf

 4. Informacja dotycząca bezrobocia w Gminie Biała.

  PDFInformacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Biała.pdf

 5. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała za okres od 1.01.2019 r. do 31.10. 2019 r.

  PDFSprawozdanie z działalności GCK 2019.pdf

 6. Informacja o ochronie przeciwpożarowej w mieście i gminie Biała

  PDFInformacja o stanie p.poż 2019.pdf

 7. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

  PDFMONITORING STRATEGI TRANSPORTU OF PN2020.pdf

  PDFsprawozdanie strategia transprtu.pdf

 8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.101.2019.pdf

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.102.2019.pdf

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028

   PDFProjekt uchwały Nr IX.103.2019.pdf

  4. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.104.2019.pdf

  5. wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.105.2019.pdf

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała

   PDFProjekt uchwały Nr IX.106.2019.pdf

  7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.107.2019.pdf

  8. rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.108.2019.pdf

  9. utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+

   PDFProjekt uchwały Nr IX.109.2019.pdf

  10. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

   PDFProjekt uchwały Nr IX.110.2019.pdf

  11. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.111.2019.pdf

  12. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.112.2019.pdf

  13. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

   PDFProjekt uchwały Nr IX.113.2019.pdf

  14. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała.

   PDFProjekt uchwały Nr IX..114.2019.pdf

 9. Informacja o realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją i budową obiektów przy ul. Tysiąclecia w Białej. / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej/

  PDFinformacja termomodernizacja szkoła 2019.pdf

 10. Informacja na temat udzielania pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci w tym z dziećmi niepełnosprawnymi oraz sposoby wsparcia i pomocy. / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/

  PDFInformaca pomoc matkom.pdf

 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie.
Wersja XML