Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX sesja Rady Miejskiej w Białej

Obrady rozpoczęto 2019-11-28 o godz. 12:04:54, a zakończono o godz. 15:01:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Sabina Gorek
 13. Alfred Krupa

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

przyjęcie protokołu (12:06:00)

Wyniki imienne:

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała;

Uchwała NR IX.101.2019 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała; (13:18:00)

Wyniki imienne:

zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

Uchwała NR IX.102.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r. (13:47:00)

Wyniki imienne:

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028

Uchwała Nr IX.103.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 (13:53:00)

Wyniki imienne:

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii;

Uchwała Nr IX.104.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii; (13:55:00)

Wyniki imienne:

wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała;

Uchwała Nr IX.105.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała; (14:20:00)

Wyniki imienne:

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała

Uchwała Nr IX.106.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała (14:21:00)

Wyniki imienne:

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

Uchwała Nr IX.107.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (14:23:00)

Wyniki imienne:

rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;

Uchwała Nr IX.108.2019 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok; (14:25:00)

Wyniki imienne:

utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+

Uchwała Nr 109.2019 w sprawie utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ (14:28:00)

Wyniki imienne:

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;

Uchwała NR IX.110.2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (14:30:00)

Wyniki imienne:

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

Uchwała NR IX.111.2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania; (14:32:00)

Wyniki imienne:

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych;

Uchwała Nr IX.112.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych; (14:33:00)

Wyniki imienne:

przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała Nr 113.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; (14:35:00)

Wyniki imienne:

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała.

Uchwała Nr IX.114.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała. (14:37:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (15:01:26)

Wersja XML