Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin PSZOK

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH 

PRZY ULICY LIPOWEJ 1 W BIAŁEJ

§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Lipowej 1 w Białej prowadzonego przez Gminę Biała – Urząd Miejski w Białej .

§2

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :

- w okresie zimowym ( październik – marzec) :

- w okresie letnim ( kwiecień – wrzesień) :

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 1. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu
 2. Do PSZOK mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Białą
 3. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. W przypadku dostarczenia przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia o fakcie tym również musi być poinformowana obsługa punktu.
 4. Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:
  1. danych dostarczającego odpady,

  2. miejsca pochodzenia odpadów (adres),

  3. ilości poszczególnych frakcji odpadów,

 5. W celu weryfikacji informacji obsługa PSZOK może żądać okazania dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Gminy Biała lub dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Biała

 6. Obsługa PSZOK ma prawo domagania się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia dostarczanych odpadów. W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością - kilkukrotnie w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.

 7. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:

  1. posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Powyższe nie dotyczy oddzielania ram okiennych od szyb,

  2. umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych pojemnikach, kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w workach muszą być z nich wysypane do wskazanych pojemników a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku. Odpady płynne w pojemnikach zbiorczych umieszcza obsługa PSZOK.

  3. osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do samodzielnego uprzątnięcia terenu w przypadku zanieczyszczenia wskutek rozładunku

  4. pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym oznakowanym miejscu umieścić, z zastrzeżeniem pkt. d poniżej

  5. pracownicy PSZOK udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania.

  6. odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia,

  7. opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.

  8. odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne ( w całości)

  9. odpady biodegradowalne (zielone) dostarczane w workach należy wyrzucić bez opakowań (worków)

 8. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:

  1. jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK,

  2. brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów,

  3. odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany,

  4. ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej w tym z produkcji rolniczej, budowy, remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych wymagających zezwoleń,

  5. pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów,

  6. jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

  7. w przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę z uzasadnieniem odmowy

§4

 1. Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu Odpadów (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014 r, poz. 1923):

Odpady niebezpieczne:

§5

 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:
  1. zmieszane odpady komunalne,
  2. odpady zanieczyszczone
  3. materiały zawierające azbest,
  4. gaśnice i butle gazowe,
  5. szyby samochodowe,
  6. części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.)
  7. części pochodzące z maszyn rolniczych ( min. opony) ,
  8. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  9. odpady w opakowaniach cieknących.
  10. Odpady z działalności rolniczej (folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.)
  11. złom
  12. płyta bitumiczna (ondulina)

§6

 1. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

§7

 1. Zasady przyjmowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia:

  1. mieszkańcy mogą pozostawić we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu stare lecz wciąż działające sprzęty, meble, zabawki, książki itp.,

  2. pozostawione rzeczy muszą być sprawne, czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie, czy niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych,

  3. ostateczną decyzję, o tym czy dany przedmiot nadaje się do ponownego wykorzystania podejmuje obsługa PSZOK

§8

 1. Uregulowania porządkowe i BHP

  1. teren PSZOK jest pod stały monitoringiem,

  2. osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP,

  3. na terenie PSZOK obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,

  4. dzieci w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób dorosłych,

  5. wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK,

  6. kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem,

  7. na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,

  8. w trakcie załadunku kontenerów i pojemników przez firmę komunalną na terenie PSZOK-u nie może przebywać żadna osoba za wyjątkiem pracownika PSZOK

  9. dostarczający odpady do PSZOK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z pozn.z m. ).

Dodatkowe informacje"

 1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 774388557

 2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, pok. Nr 1a, na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl , a także na stronie Urzędu Miejskiego w Białej www.biala.gmina.pl

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2019r.

Wersja XML