Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KARTA USŁUG NR 19/SO - ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa usługi: 

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Regina Przyklenk – Inspektor d/s Wojskowych i Dowodów Osobistych

pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388 553

godziny pracy:


Wymagane dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz przedstawia się potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,

Złożenie wniosku następuje:


Opłaty: 

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie


Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje


Podstawa prawna:


Informacje dodatkowe: 

Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.


Pliki do pobrania: 

PDFFormularz_zgloszenie_nieuprawnionego_wykorzystania_danych_osobowych.pdf

Wersja XML