Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE    Nr  OR-0151- 396  /09
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia  11 marca 2009 roku


w sprawie  wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.   Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku  - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego / Dz.U. Nr 24,poz. 219, z 2007r Nr 3,poz. 15 i Nr 7,poz.28/ zarządzam co następuje:


§ 1


Wyznaczam na terenie Gminy Biała miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku:

1.Na terenie miasta Biała:
   1)słup ogłoszeniowy – róg ulic Armii Ludowej i Plac Zamkowy;
   2)tablica ogłoszeniowa – ul. Rynek – naprzeciw  bloków spółdzielni  mieszkaniowej (obok kiosku  warzywnego);
   3)gabloty ogłoszeniowe  usytuowane:
      a)ul. Rynek – obok budynku Urzędu Miejskiego,
      b)ul. Rynek - naprzeciw Salonu Kosmetycznego w bloku spółdzielni mieszkaniowej,
      c)ul. Prudnicka – obok pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,
      d)ul. Tysiąclecia – obok budynku szkoły
      e)skrzyżowanie ulic: Kilińskiego i Stare Miasto,
      f)skrzyżowanie ulic: Opolska i Szynowice,
      g)skrzyżowanie ulic: Świerczewskiego i Nyska.

2.Na terenie sołectw Gminy – tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji sołtysów  wsi.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała


§ 3


Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i na terenie sołectw oraz umieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2009-03-12

 

Wersja XML