Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Sesja Rady Miejskiej w Białej

Obrady rozpoczęto 2020-05-04 o godz. 10:06:18, a zakończono o godz. 12:12:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Małgorzata Fluder
 7. Gabriela Neugebauer
 8. Mariusz Kwoczek
 9. Andrzej Osiewacz
 10. Damian Tarnowski
 11. Mateusz Kosiński
 12. Sabina Gorek

Przedstawienie porządku obrad.

glosowanie (10:10:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (10:11:00)

Wyniki imienne:

zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.;

Podjęcie uchwały Nr XII.149.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r. (10:44:00)

Wyniki imienne:

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ;

Podjęcie uchwały NR XII.150.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ; (10:50:00)

Wyniki imienne:

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

Podjęcie uchwały Nr XII.151.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (11:05:00)

Wyniki imienne:

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

Podjęcie uchwały Nr XII.152.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (11:06:00)

Wyniki imienne:

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

Podjęcie uchwały Nr XII.153.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (11:08:00)

Wyniki imienne:

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;

Podjęcie uchwały Nr XII.154.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów; (11:10:00)

Wyniki imienne:

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;

Podjęcie uchwały Nr XII.155.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała (11:13:00)

Wyniki imienne:

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała;

Podjęcie uchwały Nr XII.156.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała (11:17:00)

Wyniki imienne:

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

Podjęcie uchwały Nr XII.157.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (11:18:00)

Wyniki imienne:

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20220-2022;

Podjęcie uchwały Nr XII.158.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20220-2022 (11:23:00)

Wyniki imienne:

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

Podjęcie uchwały Nr XII.159.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (11:26:00)

Wyniki imienne:

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych;

głosowanie wniosek Burmistrza Białej o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad (11:28:00)

Wyniki imienne:

w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu;

Podjęcie uchwały Nr XII.161.2020 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (11:31:00)

Wyniki imienne:

załatwienia skargi z dnia 28 stycznia 2020 r. na działalność Kierownika OPS w Białej;

Podjęcie uchwały Nr XII.162.2020 w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 stycznia 2020 r. na działalność Kierownika OPS w Białej (11:43:00)

Wyniki imienne:

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2020 r.

Podjęcie uchwały Nr XII.163.2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2020 r. (11:45:00)

Wyniki imienne:

w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała

Podjęcie uchwały Nr XII.164.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała (11:48:00)

Wyniki imienne:

Zajęcie stanowiska do wniesionych wniosków o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

wniosek o nie podejmowanie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości. (12:11:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (12:12:25)

Wersja XML