Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika


Już w najbliższych wyborach  tj.  w dniu 20 czerwca 2010r w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po raz  pierwszy istniała będzie możliwość udziału w głosowaniu poprzez pełnomocnika.


Zgodnie bowiem z art. 49a ust. 1 i 2 znowelizowanej ustawy o wyborze Prezydenta RP,
do udzielania pełnomocnictwa mają prawo osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Nie można głosować  za pośrednictwem pełnomocnika w obwodach glosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej  (gdyż  tam tworzone są tzw. odrębne obwody głosowania) a także w obwodach głosowania utworzonych  poza granicami Polski.

Pełnomocnikiem może  zostać osoba, która  jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnik będzie mógł zagłosować tylko za jednego wyborcę. Dopuszczalne będzie wydanie  dwóch pełnomocnictw dla jednej osoby, ale pod warunkiem, że jednym z dwóch wyborców udzielających pełnomocnictwa jest bliski krewny ( rodzic, dziecko, rodzeństwo).

Aby skorzystać z głosowania przez pełnomocnika, wyborca chcący udzielić pełnomocnictwa musi złożyć w  urzędzie  wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 10 czerwca 2010roku.
Jeśli osoba taka nie może sama tego zrobić, może to uczynić w jego imieniu osoba mająca być pełnomocnikiem.

Do wniosku  należy dołączyć:

  1. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem  (wzór  formularza)
  2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności  jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa nie będzie miał ukończonych 75 lat
  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem( jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa)


Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.

Oczywiście udzielone pełnomocnictwo można  cofnąć. Wyborca powinien wówczas złożyć najpóźniej do dnia 18 czerwca 2010r stosowne oświadczenie  Burmistrzowi Białej lub doręczyć je właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi  to wcześniej niż pełnomocnik.Dokładny termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa ustalić należy wcześniej z  uprawnionymi do sporządzania tych dokumentów pracownikami Urzędu Miejskiego w Białej, tj. Sekretarzem Gminy  (pokój nr 17 , II piętro tel. 77 4388551) lub Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich ( pokój nr 11, I piętro, tel.77.4388543).

Bliższych wyjaśnień na temat glosowania przez pełnomocnika udzielają w siedzibie Urzędu lub telefonicznie w/w pracownicy .

Szczegółowa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2910r na temat głosowania przez  pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 1010r. 
więcej>>

 Dokumenty do pobrania:

 

Opracowała:

Grażyna Biały
Sekretarz Gminy


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-05-13

 

Wersja XML