Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GKZP.6733.2.2020 - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz.256), w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 18 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek pani Aleksandry Sokołowskiej,Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, występującej z upoważnienia Burmistrza Białej, w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Ligota Bialska, na działce nr 387 k.m.3 inwestycji polegającej na:

Rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. nr 2 – parter).

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białe
Edward Plicko


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania z dnia 22.06.2020 - skan dokumentu.pdf

PDFObwieszczenie Burmistrza Białej o wydanym postanowieniu z dnia 6.08.2020 - skan dokumentu.pdf

PDFObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 21.08.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji - skan dokumentu.pdf
 

Wersja XML