Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania

Burmistrz - Edward Plicko.

Telefon: 77 438 85 34, pokój nr 13.


Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.

Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.

Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.

W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowowybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. wykonywanie budżetu,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.

Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
 2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie 7 dni uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Białej określa Regulamin Organizacyjny.

Zgodnie z w/w Regulaminem Burmistrz bezpośrednio nadzoruje:

Wersja XML