Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1696 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Białej na mocy swojego zarządzenia nr OR.120.9.2020 z dnia 11 maja 2020 r. wyznaczył w Urzędzie Miejskim w Białej koordynatorów do spraw dostępności.

Funkcje te pełnią:

 1. Dorota Solińska – Kierownik Referatu Organizacyjnego;
  Urząd Miejski w Białej, Rynek 10; pokój nr 17 (drugie piętro), telefon 77 4388555, e-mail: ;
 2. Sebastian Siorak – Informatyk;
  Urząd Miejski w Białej, Rynek 10; pokój nr 9 (parter), telefon: 77 4388552, e-mail: informatyk@biala.gmina.pl
 3. Aleksandra Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych;
  Urząd Miejski w Białej, Rynek 10; pokój nr 3 (parter), telefon: 77 4388542, e-mail: gkzp@biala.gmina.pl

Do zadań koordynatorów ds. dostępności należy w szczególności:

 1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Białej,
 2. przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Białej i jednostek organizacyjnych Gminy Biała, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przedkładanie tegoż raportu Wojewodzie Opolskiemu oraz publikacja raportu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

PDF  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wersja XML