Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,9451 ha położonej obrębie Nowa Wieś Prudnicka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t. j. Dz.U. z 2014 poz. 1490) ogłasza, że w dniu 9 listopada 2020 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem przetargu na dzierżawę będzie część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,9451 ha położonej obrębie Nowa Wieś Prudnicka. W skład działki wchodzą użytki: Bz/PsIV-0,7851ha. Działka położona w Nowej Wsi Prudnickiej przy drodze kategorii powiatowej do wsi Czartowice stanowi byłe boisko sportowe. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest KW OP1P/00039133/9. Przeznaczenie działki wydzierżawianej (pielęgnacja użytków zielonych). Czynsz dzierżawny będzie płatny do 30 września każdego roku po wystawieniu faktury. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres o 10 listopada 2020 roku do 30 września 2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 2 listopada 2020 roku wadium w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją "Przetarg na dzierżawę działki Nowa Wieś Prudnicka". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa na dzierżawę wyżej wymienionego gruntu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Gmina wydzierżawia działkę w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.


PDF  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,9451 ha położonej obrębie Nowa Wieś Prudnicka - skan.pdf

Wersja XML