Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 o pow. 26,91 m2 położony na parterze budynku mieszkalnego w Białej ul. Prudnicka 11

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz.1490) ogłasza, że w dniu 20 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal mieszkalny nr 2 o pow. 26,91 m2 położony na parterze budynku mieszkalnego w Białej ul. Prudnicka 11, składa się z: 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego- ogrzewania miejską. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie własności budynku, części wspólnych budynku i urządzeń służących do wspólnego użytku oraz gruncie w części 43/1000 działek ew. nr 1279/1, 1280/1, 1281/1 mapa 20 obręb Biała. Nieruchomość KW OP1P/00029981/5 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich. Działki 1279/1, 1280/1, 1281/1 m.20 oznaczone są symbolem UM- tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Przeznaczenie i użytkowanie - lokal mieszkalny. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony. Cena płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku wadium w kwocie 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją "Przetarg na sprzedaż lokalu nr 2 przy ul. Prudnickiej 11". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe:

Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Gmina Biała nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.


PDFOgłoszenie Burmistrza Białej o 1 ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2, ulica Prudnicka 11 - skan dokumentu.pdf

Wersja XML