Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Położenie gminy Biała:

Gmina Biała położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego nad rzeką o tej samej nazwie. Gmina Biała wchodzi w skład powiatu prudnickiego, do którego należą również gminy, Lubrza oraz Głogówek. Od północy gmina Biała graniczy z gminą Prószków, od południa z gminami Prudnik i Lubrza, od zachodu z gminą Korfantów, od wschodu z gminami Głogówek i Strzeleczki. Ponadto gmina leży na skrzyżowaniu ważnych dla województwa szlaków komunikacyjnych.


Liczba mieszkańców:

 1. Biała - 2288,
 2. Browiniec Polski - 130,
 3. Brzeźnica - 243,
 4. Chrzelice - 604,
 5. Czartowice - 110,
 6. Dębina - 94,
 7. Gostomia - 408,
 8. Górka Prudnicka - 191,
 9. Grabina - 405,
 10. Józefów - 105,
 11. Kolnowice - 224,
 12. Kolnowice-Kokot - 4,
 13. Krobusz - 283,
 14. Laskowiec - 98,
 15. Ligota Bialska - 338,
 16. Łącznik - 998,
 17. Miłowice - 110,
 18. Mokra - 149,
 19. Nowa Wieś Prudnicka - 197,
 20. Ogiernicze - 142,
 21. Olbrachcice - 325,
 22. Otoki - 178,
 23. Pogórze - 686,
 24. Prężyna - 276,
 25. Radostynia - 387,
 26. Rostkowice - 190,
 27. Solec - 194,
 28. Śmicz - 453,
 29. Wasiłowice - 157,
 30. Wilków - 162.

RAZEM: 10129 (stan na dzień 31 grudnia 2021 roku)


Powierzchnia:

Gmina Biała obejmuje swoim zasięgiem miasto Biała oraz 30 sołectw, w tym: Browiniec Polski, Brzeźnica, Chrzelice, Czartowice, Dębina, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów, Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Przedmieście, Radostynia, Rostkowice, Solec, Śmicz, Wasiłowice oraz Wilków. Łącznie ich powierzchnia wynosi 19.600 ha, tj. około 196 km2 , co stanowi 2,08% ogólnej powierzchni województwa (9 412 km2 ).


Rolnictwo:

Rolnictwo gminy Biała od wielu lat zaliczane jest do najlepszych w województwie. W środkowej i południowej części obszaru gminy dominują grunty rolne posiadające bardzo korzystne warunki dla produkcji rolnej. Wysoka kultura rolna i dobre gleby gwarantują gminie najwyższe lokaty w produkcji rolnej w województwie opolskim.

Struktura użytkowania gruntów wg ewidencji na 1.01.2004 r.
Powierzchnia wynosi ogółem – 19.500 ha.
w tym:

Użytki rolne:

Pozostałe grunty:

Razem: 19 500 ha.

Procentowy udział gleb poszczególnych klas:

Grunty orne Łąki Pastwiska
Klasa gruntu Powierzchnia (ha) Udział procentowy Klasa gruntu Powierzchnia (ha) Udział procentowy Klasa gruntu Powierzchnia (ha) Udział procentowy
RI 19 1% Ł I 2 0% Ps I 2 1%
RII 1153 9% Ł II 72 4% Ps II 19 10%
RIIIa 4088 32% Ł III 812 46% Ps III 70 36%
RIIIb 2239 17%
RIVa 3175 25% Ł IV 631 36% Ps IV 82 42%
RIVb 1226 9%
RV 649 5% Ł V 185 10% Ps V 18 9%
RVI 178 2% Ł VI 62 4% Ps VI 3 2%
Razem: 12 727 100% Razem: 1765 100% Razem: 194 100%

 

Na ogólną powierzchnię 14.751 użytków rolnych sektor indywidualny zajmuje areał 12.716 ha, co daje 87,6%, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne – 22.202 ha, PPHU „Agroplon” Radostynia – 220 ha.

Wg spisu rolnego w 2002 liczba gospodarstw rolnych w sektorze indywidualnym wynosiła 887. Wielkość gospodarstwa to 14 ha. Faktyczna średnia wielkość gospodarstwa jest większa, gdyż są prywatne dzierżawy, które nie są wykazywane w ewidencji gruntów. Ponadto część rolników zakupiło lub wydzierżawiło ziemie na terenie innych Gmin.


Charakterystyka kierunków i poziom produkcji rolniczej:

Wysoka wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest podstawą dla intensywnej produkcji rolnej. Zasiewy zbóż zajmują areał 8.190 ha w tym połowa to zasiewy pszenicy, która w tym roku plonowała rekordowo. podobnie jak pozostałe zboża. Rzepak uprawiany jest na powierzchni 670 ha, przy tegorocznym plonie 35 dt/ha. Buraki cukrowe to zasiewy na powierzchni 1020 ha przy średnim plonie 480 dt/ha. Maleje areał uprawy ziemniaków jadalnych i w tym roku był na powierzchni 380 ha.

W hodowli zwierząt przoduje trzoda chlewna. Według spisu rolnego z 2002 obsada trzody chlewnej wynosiła 52.046 szt. w tym stado podstawowe – 4.518 szt. W hodowli bydła mlecznego ustał spadek pogłowia i wynosił 4.619 szt w tym stado krów – 2336 szt. Brak na naszym terenie hodowli owiec, kóz lub drobiu.

W obsłudze rolnictwa działa firma ROL-POL – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Biała oraz Gminna Spółdzielnia „SCH"Biała. Skupują od rolników płody rolne oferując w zamian pełny asortyment surowce do produkcji rolnej. Brak jest na terenie naszej gminy firm przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przechowalnictwa.

Doradztwem rolniczym zajmują się dwie instytucje: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Związek Doradztwa Rolniczego w Białej. Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne to Chrzelice, Kolnowice, Krobusz, Pręzyna i Rostkowice. 


Infrastruktura techniczna:

Infrastruktura techniczna gminy Biała, na którą składają się drogi, kanalizacja burzowa i sanitarna, budownictwo mieszkaniowe, energetyka, energetyka cieplna jest ogólnie w stanie zadawalającym. Sytuacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Drogownictwo:

Przez teren miasta i gminy Biała przebiegają trzy drogi wojewódzkie o numerach 414, 407 i 409. droga 414 relacji Lubrza – Opole, Nr 407 relacji Nysa – Łącznik oraz Nr 409 relacji Dębina – Strzelce Opolskie. Oprócz w/w dróg wojewódzkich przez teren gminy Biała przebiega sieć dróg powiatowych zamiejskich, powiatowych wewnątrzmiejskich, lokalnych miejskich i gminnych. Sieć wyżej wymienionych dróg przedstawia się następująco:

Sieć energetyczna:

Przez teren gminy Biała przebiega trasa dwutorowej linii energetycznej 110 kV relacji Ceglana – Hajduki i Zdzieszowice – Hajduki o następnych parametrach:

Na terenie gminy Biała znajdują się następujące linie energetyczne 15k:

Łączna długość wymienionych linii energetycznych przedstawia się następująco:

W istniejące ciągi liniowe 15kW włączonych jest przelotem lub na odgałęzieniu 59 stacji transformatorowych 15/04 kV, z czego 9 stacji znajduje się w granicach miasta Biała.

Gazyfikacja:

Na terenie miasta i gminy Biała brak jest sieci gazowej, która zaopatrywałaby mieszkańców w niniejszy nośnik energii.

Sieć wodociągowa:

Na terenie miasta i gminy Biała znajduje się 6 ujęć wody: Biała, Pogórze, Gostomia, Józefów będące ujęciami komunalnymi oraz Mokra i Krobusz będące ujęciami zakładowymi.
Ujęcia w Białej zaopatruje w wodę miasto Biała oraz sołectwa Olbrachcice, Prężyna. Ligota Bialska, Wasiłowice, Radostynia.

Ujęcie to posiada następujące parametry techniczne:

Ujęcie w miejscowości Pogórze zaopatruje w wodę następujące sołectwa: Pogórze, Frącki, Brzeźnica, Górka Prudnicka, Łącznik, Chrzelice, Otoki, Śmicz, Dębina. Wydajność ujęcia przedstawia się następująco:

Ujęcie w miejscowości Józefów zaopatruje w wodę tylko to sołectwo. Wydajność ujęcia przedstawia się następująco:

Łącznie na terenie miasta i gminy Biała znajduje się:

Gospodarka mieszkaniowa:

Gmina Białą posiada w swoich zasobach łącznie 117 budynków, w tym w mieście 77 budynków, a na terenie gminy 40 budynków. W budynkach tych znajduje się łącznie 356 mieszkań, z czego na terenie miasta znajduje się 286, a na terenie gminy 70 mieszkań. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 20.057 m2, w tym miasto – 15.932 m2, gmina – 4.125 m2. 80% budynków komunalnych będących zasobami gminy zostało wybudowanych przed 1900 rokiem.
W budynkach komunalnych, na terenie miasta, znajdują się 62 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 4.178,95 m2, natomiast na terenie gminy znajduje się 11 lokali i łącznej powierzchni 437,65 m2.

Na terenie miasta i gminy Biała działa również Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Prudniku. Dysponuje ona 7 budynkami, w których znajduje się 145 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8.205,90 m2. w rozbiciu na miasto i gminę wygląda to następująco:

Gospodarka wodna i ściekowa:

Miasto Biała wyposażone jest w wodociąg komunalny, a tereny wiejskie gminy są zwodociągowane w 68%. W mieście funkcjonuje centralny system odbioru i oczyszczania ścieków, który jest w ciągłej rozbudowie.

Wersja XML