Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 323/4 m.3 o pow. 0,0423 ha położona w Radostyni

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz.1490) ogłasza, że w dniu 8 lutego 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10 odbędzie się I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie działka gruntu nr 323/4 m.3 o pow. 0,0423 ha położona w Radostyni. Działka niezabudowana, położona we wsi Radostynia stanowi nie użytkowaną od dziesiątek lat drogę między dwoma gospodarstwami. Działka posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość OP1P/00051972/2 wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radostynia. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała, teren obejmujący działkę 323/4 oznaczony jest symbolem M1- tereny zabudowy zagrodowej – kulturowe. Forma sprzedaży: przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku wadium w kwocie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją "Przetarg na sprzedaż działki nr 323/4 - Radostynia". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu informacji publicznej Gminy Biała nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe:

Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tzn. do przetargu mogą przystąpić współwłaściciele działek sąsiadujących oznaczonych w ew. jako działki nr 28 m.3, 29 m.3, 30 m.3, 318/4 m.3 obręb Radostynia. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Gmina Biała nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Biała nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Biała na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany mu jest stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Biała w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.


PDFOgłoszenie Burmistrza Białej o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 323/4 m.3 o pow. 0,0423 ha położona w Radostyni - skan dokumentu.pdf

Wersja XML