Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.120.42.2019 Burmistrza Białej z dnia 31-12-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz na podstawie § 49 Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej, zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr OR.120.3.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej, zmienionym Zarządzeniem Nr OR.120.9.2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Zarządzeniem OR.120.26.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.120.30.2019 r wprowadza się następujące zmiany:
a) § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
§ 7. 2 1) faktura VAT, rachunek, paragon fiskalny z numerem NIP - w przypadku, gdy kwota sprzedaży nie przekracza 450,00 zł lub 100,00 Euro”; ”;


b) § 18 ust. 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
§ 18. 34 1) faktur VAT/rachunków wystawionych przez kontrahentów/paragonu fiskalnego z numerem NIP - w przypadku, gdy kwota sprzedaży nie przekracza 450,00 zł lub 100,00 Euro”. ”;


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.42.2019 Burmistrza Białej z dnia 31-12-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf

Wersja XML