Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.120.43.2019 Burmistrza Białej z dnia 31-12-2019 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont

Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 4, 10 i 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr OR.120.2.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont zmienionym Zarządzeniem nr OR.120.46.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr OR.120.11.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r..

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.43.2019 Burmistrza Białej z dnia 31-12-2019 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont.pdf

DOCXZałącznik nr 1 OR.120.43.2019.docx

Wersja XML