Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)

Uchwały  I sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 01.12.2010 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
1 I/1/2010 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 1-I-2010.pdf
2. I/2/2010 wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 2-I-2010.pdf
3. I/3/2010 ustalenia   przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 3-I-2010.pdf
4. I/4/2010 ustalenia składów liczbowych Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 4-I-2010.pdf
5. I/5/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 5-I-2010.pdf
6. I/6/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  Rady Miejskiej w Białej PDFUCHWAŁA NR 6-I-2010.pdf
7. I/7/2010 Przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 7-I-2010.pdf
8. I/8/2010 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 8-I-2010.pdf
9. I/9/2010 ustalenia składu  osobowego  Komisji  Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 9-I-2010.pdf
10 I/10/2010 ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 10-I-2010.pdf
11. I/11/2010 ustalenia składu  osobowego  Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej  PDFUCHWAŁA NR 11-I-2010.pdf
12. I/12/2010 ustalenia składu  osobowego   Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Białej  PDFUCHWAŁA NR 12-I-2010.pdf


 

 

Uchwały  II sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 14.12.2010 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
13. II/13/2010 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010  PDFUchwała NR II-13-10.pdf ,PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały II-13-10.pdf, PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały II-13-10.pdf
14. II/14/2010 nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2010. PDFUchwała NR II-14-10.pdf
15. II/15/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r PDFUchwała NR II-15-10.pdf
16. II/16/2010 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok PDFUchwała NR II-16-10.pdf
17. II/17/2010 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok PDFUchwała NR II-17-10.pdf , PDFZałącznik do Uchwały II-17-10.pdf
18. II/18/2010 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia” PDFUchwała NR II-18-10.pdf
19. II/9/2010 ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Białej  PDFUchwała NR II-19-10.pdf
20. II/20/2010 zarządzenia przeprowadzenia wyborów  sołtysów i rad sołeckich  w sołectwach  gminy Biała,  na kadencję 2010-2014 PDFUchwała NR II-20-10.pdf
21. II/212010 zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 i Nr 2  w Białej na kadencję 2010-2014 PDFUchwała NR II-21-10.pdf
22. II/22/2010 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2011r. PDFUchwała NR II-22-10.pdf

 

Uchwały  III sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.02.2011 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
23. III.23.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik Uchwała Nr III.23.2011

Załącznik nr 1(rysunek planu)

24. III.24.2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  PDFUchwała NR II-24-11.pdf , PDFZałącznik Nr 1-część 1- do Uchwały II-24-10.pdf, PDFZałącznik Nr 1-część 2- do Uchwały II-24-10.pdf , PDFZałącznik Nr 2-część A- do Uchwały II-24-10.pdf , PDFZałącznik Nr 2-część B- do Uchwały II-24-10.pdf , PDFObjaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011.pdf
25. III.25.2011 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 PDFUchwala-III-25-2011.pdf
26. III.26.2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwala-III-26-2011.pdf
27. III.27.2011 zamiaru  likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  PDFUchwala-III-27-2011.pdf
28. III.28.2011 zamiaru  likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi  i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  PDFUchwala-III-28-2011.pdf
29. III.29.2011 zamiaru  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  PDFUchwala-III-29-2011.pdf
20. III.30.2011 zamiaru  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej PDFUchwala-III-30-2011.pdf
31. III.31.2011 zamiaru  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  PDFUchwala-III-31-2011.pdf
32. III.32.2011 zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16  PDFUchwala-III-32-2011.pdf , PDFZałącznik do Uchwały III-32-10.pdf
33. III.33.2011 rozwiązania i  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu  PDFUchwala-III-33-2011.pdf
34. III.34.2011 zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  PDFUchwala-III-34-2011.pdf
35. III.35.2011 zamiaru  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku. PDFUchwala-III-35-2011.pdf
36. III.36.2011 zamiaru  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku  PDFUchwala-III-36-2011.pdf , PDFZałącznik do Uchwały III-36-10.pdf
37. III.37.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDFUchwała Nr III-37-2011.pdf
38. III.38.2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  PDFUchwała Nr III-38-2011.pdf
39. III.39.2011 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  PDFUchwała Nr III-39-2011.pdf
40. III.40.2011 o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych PDFUchwała Nr III-40-2011.pdf
41. III.41.2011 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2011  PDFUchwała Nr III-41-2011.pdf
42. III.42.2011 wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu PDFUchwała Nr III-42-2011.pdf

 

Uchwały na IV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.03.2011 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
43. IV/43/2011

likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i utworzenia Oddziału  Zamiejscowego w Ligocie Bialskiej Publicznego Przedszkola w Białej  PDFUchwała Nr IV-43-2011.pdf

44. IV/44/2011 likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi  i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  PDFUchwała Nr IV-44-2011.pdf
45. IV/45/2011 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej PDFUchwała Nr IV-45-2011.pdf
46. IV/46/2011 obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Białej  PDFUchwała Nr IV-46-2011.pdf
47. IV/47/2011 obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białe j PDFUchwała Nr IV-47-2011.pdf
48. IV/48/2011 likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  PDFUchwała Nr IV-48-2011.pdf
49. IV/49/2011 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku  PDFUchwała Nr IV-49-2011.pdf
50. IV/50/2011 o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury.  PDFUchwała Nr IV-50-2011.pdf
51. IV/51/2011 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego  PDFUchwała Nr IV-51-2011.pdf
52. IV/52/2011 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2012 r  PDFUchwała Nr IV-52-2011.pdf
53. IV/53/2011 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r.  PDFUchwała Nr IV-53-2011.pdf
54. IV/54/2011 zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ikasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  PDFUchwała Nr IV-54-2011.pdf
55. IV/55/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego PDFUchwała Nr IV-55-2011.pdf
56. IV/56/2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała PDFUchwała Nr IV-56-2011.pdf
57. IV/57/2011 wygaśnięcia mandatu radnego  PDFUchwała Nr IV-57-2011.pdf
58. IV/58/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  PDFUchwała Nr IV-58-2011.pdf
59. IV/59/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej PDFUchwała Nr IV-59-2011.pdf
60. IV/60/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  PDFUchwała Nr IV-60-2011.pdf
61. IV/61/2011 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  PDFUchwała Nr IV-61-2011.pdf
62. IV/62/2011 nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty terminu płatności należności z tytułu czynszu PDFUchwała Nr IV-62-2011.pdf

 

Uchwały na V sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.05.2011 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
63. V/63/2011

przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r PDFUchwała Nr IV-63-2011.pdf

64. V/64/2011 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2010r. PDFUchwała Nr IV-64-2011.pdf
65. V/65/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  PDFUchwała Nr IV-65-2011.pdf , PDFZałącznik nr 1 (część I).pdf , PDFZałącznik nr 1 (część II).pdf , PDFZałącznik nr 2, część A.pdf , PDFZałącznik nr 2, część B.pdf
66. V/66/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011PDFUchwała Nr IV-66-2011.pdf , PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.66.2011.pdf
67. V/67/2011 zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała Nr IV-67-2011.pdf
68. V/68/2011 uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r.PDFUchwała Nr IV-68-2011.pdf
69. V/69/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Uchwała NR V.69.2012.pdf
70. V/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDFUchwała Nr IV-70-2011.pdf
71. V/71/2011 ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała PDFUchwała Nr IV-71-2011.pdf
72. V/72/2011 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.  PDFUchwała Nr IV-72-2011.pdf
73. V/73/2011 ustalenia  sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała. PDFUchwała Nr IV-73-2011.pdf
74. V/74/2011 ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych  PDFUchwała Nr IV-74-2011.pdf
75. V/75/2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej u. Tysiąclecia Nr 16 PDFUchwała Nr IV-75-2011.pdf
76. V/76/2011 utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a PDFUchwała Nr IV-76-2011.pdf
77. V/77/2011 zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała PDFUchwała Nr IV-77-2011.pdf
78. V/78/2011 wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Rady Powiatu w Prudniku w sprawie  przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego PDFUchwała Nr IV-78-2011.pdf
79. V/79/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  PDFUchwała Nr IV-79-2011.pdf
80. V/80/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  PDFUchwała Nr IV-80-2011.pdf Uchwały na VI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 04.08.2011 r.

 

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
81. VI/81/2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała _PDFUchwała Nr VI-81-2011.pdf
82.. VI/82/2011 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2012-2014 PDFUchwała Nr VI-82-2011.pdf
83. VI/83/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  PDFUchwała Nr VI-83-2011.pdf PDFZał.1- część I.pdf PDFZał.1-część II.pdf PDFZał.2- część A.pdf PDFZał.2 część B.pdf
84. VI/84/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 PDFUchwała Nr VI-84-2011.pdf
85. VI/85/2011 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku  PDFUchwała Nr VI-85-2011.pdf
86. VI/86/2011 uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego   PDFUchwała Nr VI-86-2011.pdf
87. VI/87/2011 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16   PDFUchwała Nr VI-87-2011.pdf
88.. VI/88/2011 nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Łączniku ul. Fabryczna 4a   PDFUchwała Nr VI-88-2011.pdf
89. VI/89/2011 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  PDFUchwała Nr VI-89-2011.pdf
90. VI/90/2011 powołania  zespołu do opiniowania kandydatur  na ławników  PDFUchwała Nr VI-90-2011.pdf
91. VI/91/2011 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej PDFUchwała Nr VI-91-2011.pdf
92. VI/92/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 2011 dotyczącej   działalność Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w  Białej  PDFUchwała Nr VI-92-2011.pdf
93. VI/93/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  PDFUchwała Nr VI-93-2011.pdf
94. VI/94/2011 wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu  stanowiących mienie Gminy Biała  _PDFUchwała NR VI.94.2011.pdf

 

 Uchwały na VII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 05.09.2011 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
95. VII/95/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata   2011-2025 PDFUchwała Nr VI-95-2011.pdf , PDFzał. nr 1 cz I.pdf , PDFzał.1 cz II.pdf , PDFzał.2 cz A.pdf , PDFzał.2 cz.B.pdf
96.. VII/96/2011 zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok PDFUchwała Nr VI-96-2011.pdf
97. VII/97/2011 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFUchwała Nr VI-97-2011.pdf
98. VII/98/2011 zmiany Statutu Gminy Biała  PDFUchwała Nr VII-98-2011.pdf
99. VII/99/2011 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r  PDFUchwała Nr VII-99-2011.pdf
100. VII/100/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  PDFUchwała Nr VII-100-2011.pdf
101. VII/101/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  PDFUchwała Nr VII-101-2011.pdf
102. VII/102/2011 wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu PDFUchwała Nr VII-102-2011.pdf
103. VII/103/2011 przekazania skargi z dnia 25 sierpnia 2011 roku, złożonej przez Radcę Prawnego Pana....*, jako pełnomocnik Pana ...* zam. ...*, na uchwałę nr XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków  PDFUchwała Nr VII-103-2011.pdf
104. VII/104/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 25 sierpnia 2011r.  na działalność Burmistrza   Białej PDFUchwała Nr VII-104-2011.pdf

 

Uchwały na VIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.10.2011 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
105. VIII/105/2011 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  PDFUchwała Nr VIII.105.2011.pdf , PDFZał. 1 (częć I)do uchwały Nr 105.VIII.2011.pdf , PDFZał. 1 (część 2)do uchwały Nr 105.VIII.2011.pdf , PDFZał. 2 (część A)do uchwały Nr 105.VIII.2011.pdf , PDFZał. 2 (część B)do uchwały Nr 105.VIII.2011.pdf
106. VIII/106/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011  PDFUchwała Nr VIII.106.2011.pdf , PDFZałącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII.106.2011.pdf
107. VIII/107/2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFUchwała Nr VIII.107.2011.pdf
108, VIII/108/2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała Nr VIII.108.2011.pdf
109. VIII/109/2011 uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok  PDFUchwała Nr VIII.109.2011.pdf
110. VIII/110/2011 ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Białej  PDFUchwała Nr VIII.110.2011.pdf
111. VIII/111/2011 ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach  ławników do Sądu Rejowego w Prudniku na kadencję  2012 - 2015  PDFUchwała Nr VIII.111.2011.pdf
112. VIII/112/2011 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 2012 – 2015 PDFUchwała Nr VIII.112.2011.pdf
113. VIII/113/2011 przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 2016  PDFUchwała. NR VIII.113.2011.pdf
114. VIII/114/2011 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  PDFUchwała. NR VIII.114.2011.pdf
115. VIII/115/2011 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała   PDFUchwała Nr VIII.115.2011.pdf
116. VIII/116/2011 zgłoszenia sołectwa Józefów do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego PDFUchwała Nr VIII.116.2011.pdf
117. VIII/117/2011 określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała PDFUchwała NR VIII.117.2011.pdf
118. VIII/118/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  PDFUchwała Nr VIII.118.2011.pdf
119. VIII/119/2011 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 18 września  2011r.  na działalność Burmistrza   Białej PDFUchwała Nr VIII.119.2011.pdf
120. VIII/120/2011 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy PDFUchwała Nr VIII.120.2011.pdf
121. VIII/121/2011 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r.  PDFUchwała NR VIII.121.2011.pdf
122. VIII/122/2011 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  PDFUchwała NR VIII.122.2011.pdf
123. VIII/123/2011 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  PDFUchwała. NR VIII.123.2011.pdf

 

Uchwały na IX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2011 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
124. IX/124/2011 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok"   PDFUchwała NR IX.124.2011.pdf
125. IX/125/2011 Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  PDFUchwała. NR IX.125.2011.pdf
126. IX/126/2011 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  PDFUchwała. NR IX.126.2011.pdf
127, IX/127/2011 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  PDFUchwała. NR IX.127.2011.pdf
128. IX/128/2011 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w gminie Biała  PDFUchwała. NR IX.128.2011.pdf
129. IX/129/2011 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027   PDFUchwała. NR IX.129.2011.pdf , PDFZał.1 (część 1).pdf , PDFZał.1 (część 2).pdf , PDFZał.2 (część A).pdf , PDFZał.2 (część B).pdf
130. IX/130/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011   PDFUchwała. NR IX.130.2011.pdf
131. IX/131/2011 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej   PDFUchwała. NR IX.131.2011.pdf
132. IX/132/2011 sprzedaży w drodze bezprzetargowej  zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Białej przy ulicy Kościuszki.  PDFUchwała. NR IX.132.2011.pdf
133. IX/133/2011 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku  PDFUchwała. NR IX.133.2011.pdf

 

Uchwały na X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.12.2011 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
134. X/134/2011 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  PDFUchwała NR X.134.2011.pdf
135. X/135/2011 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  PDFUchwała X.135.2011.pdf , PDFZalacznik1.pdf , PDFZalacznik2.pdf , PDFZalacznik3.pdf , PDFZalacznik4.pdf , PDFZalacznik5.pdf , PDFZalacznik6.pdf , PDFZalacznik7.pdf , PDFZalacznik8.pdf , PDFZalacznik9.pdf
136. X/136/2011 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027  PDFUchwała NR X.136.2011.pdf , PDFZał. 1 (część 1).pdf , PDFZał. 1 (część 2).pdf , PDFZał. 2 (część A).pdf , PDFZał. 2 (część B).pdf , PDFZał. 2 (część B1).pdf
137. X/137/2011 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011  PDFUchwała NR X.137.2011.pdf
138. X/138/2011  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  PDFUchwała NR X.138.2011.pdf
139. X/139/2011 określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  PDFUchwała X.139.2011.pdf
140. X/140/2011 zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łączniku  PDFUchwała NR X.140.2011.pdf
141. X/141/2011 wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. PDFUchwała NR X.141.2011.pdf
142. X/142/2011 przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 -2016  PDFUchwała NR X.142.2011.pdf
143. X/143/2011 zmiany Statutu Gminy Biała PDFUchwała NR X.143.2011.pdf
144. X/144/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Białej   PDFUchwała NR X.144.2011.pdf
145. X/145/2011 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2012r. PDFUchwała NR X.145.2011.pdf
146. X/146/2011 przekazania skargi według właściwości  PDFUchwała NR X.146.2011.pdf

 

Uchwały na XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.02.2012 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
147.. XI/147/2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  PDFUchwała NR XIII.165.2012.pdf, PDFZmiana_studium_2012[1].pdf
148. XI/148/2012 przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze PDFUchwała NR XI.148.2012.pdf , PDFZałącznik Pogórze.pdf
149. XI/149/2012 przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice  PDFUchwała NR XI.149.2012.pdf , PDFZałącznik Chrzelice.pdf
150. XI/150/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania Statutu  PDFUchwała NR XI.150.2012.pdf
151. XI/151/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  PDFUchwała NR XI.151.2012.pdf , PDFZał. nr 1 (część I).pdf , PDFZał. nr 1 (część II).pdf , PDFZał. nr 2 (część A).pdf, PDFZał. nr 2 (część B).pdf, PDFZał. nr 2 (część B II).pdf
152. XI/152/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  PDFUchwała NR XI.152.2012.pdf
153. XI/153/2012 udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku    PDFUchwała NR XI.153.2012.pdf
154 XI/154/2012 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFUchwała NR XI.154.2012.pdf
155. XI/155/2012 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2013 r.  PDFUchwała NR XI.155.2012.pdf
156. XI/156/2012 powołania komisji doraźnej do opracowania propozycji zmian do  Statutu Gminy Biała PDFUchwała NR XI.156.2012.pdf
157. XI/157/2012 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2012  PDFUchwała NR XI.157.2012.pdf
158. XI/158/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej , PDFUchwała NR XI.158.2012.pdf
159. XI/159/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy , PDFUchwała NR XI.159.2012.pdf
160. XI/160/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej  PDFUchwała NR XI.160.2012.pdf
161. XI/161/2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej  PDFUchwała NR XI.161.2012.pdf

 

Uchwały na XII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.02.2012 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
162 XII/162/2012 udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania  Rady Miejskiej  w Białej  przed   Naczelnym Sądem Administracyjnym  PDFUchwała NR XII.162.2012.pdf
163 XII/163/2012 udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania Rady Miejskiej  w Białej  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  PDFUchwała NR XII.163.2012.pdf
164 XII/164/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFUchwała NR XII.164.2012.pdf

 

Uchwały na XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.04.2012 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
165. XIII/165/2012 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  PDFUchwała NR XIII.165.2012.pdf, JPEGZałącznik do studium XIII_165_2012.jpeg
166. XIII/166/2012 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.  PDFuchwała XIII_166_2012.pdf
167. XIII/167/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  PDFUchwała NR XIII.167.2012.pdf, PDFZał.1 (część 1).pdf, PDFZał. 1 (część 2).pdf, PDFZał.2 (część A).pdf, PDFZał.2 (część B.1).pdf, PDFZał. 2 (część B.2).pdf
168. XIII/168/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  PDFUchwała NR XIII.168.2012.pdf
169. XIII/169/2012 uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  PDFUchwała NR XIII_169_2012.pdf
170. XIII/170/2012 uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok  PDFUchwała NR XIII_170_2012.pdf
171. XIII/171/2012 włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku  do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łączniku  PDFUchwała NR XIII_171_2012.pdf
172. XIII/172/2012 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Białej o likwidacji jednostki organizacyjnej „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej" i utworzeniu instytucji kultury „ Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji "w Białej  PDFUchwała NR XIII.172.2012.pdf
173. XIII/173/2012  upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 5 marca 2012r, na działalność Burmistrza Białej  PDFUchwała NR XIII.173.2012.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok  2011  PDFInformacja_OPS_sesja_nr_XIII.pdf
Sprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 rok” PDFSprawozadanie_Oragnizacje_Pozarządowe_XIII_sesja.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Biała PDFzasoby.pdf

 

 

Uchwały na XIV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28.06.2012 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
174. XIV174/2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 r.  PDFUchwała NR XIV.174.2012.pdf
175. XIV175/2012 udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Białej  za 2011r. PDFUchwała NR XIV.175.2012.pdf
176. XIV176/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFUchwała NR XIV.176.2012.pdfPDFZał.1 część I.pdfPDFZał. 1 część II.pdfPDFZał. 2 część A.pdfPDFZał. 2 część B (I).pdfPDFZał. 2 część B (II).pdf
177. XIV177/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  PDFUchwała NR XIV.177.2012.pdf
178. XIV178/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFUchwała NR XIV.178.2012.pdf
179. XIV179/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  PDFUchwała NR XIV.179.2012.pdf
180. XIV180/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFUchwała NR XIV.180.2012.pdf
181. XIV181/2012 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Montaż solarów na budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  PDFUchwała NR XIV.181.2012.pdf
182. XIV182/2012 uchwalenia Statutu Gminy Biała PDFUchwała NR XIV.182.2012.pdf
183. XIV183/2012 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała   PDFUchwała NR XIV.183.2012.pdf
184. XIV184/2012 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała  PDFUchwała NR XIV.184.2012.pdf
185 XIV185/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy  PDFUchwała NR XIV.185.2012.pdf
186. XIV186/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego  na rzecz  najemcy.   PDFUchwała NR XIV.186.2012.pdf
187. XIV187/2012 wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała  położonych w Białej   PDFUchwała NR XIV.187.2012.pdf
188. XIV188/2012  rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej . PDFUchwała NR XIV.188.2012.pdf

 

Uchwały na XV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 03.08.2012 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
189. XV/189/2012 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała PDFUchwała NR XV.189.2012.pdf
190. XV/190/2012 podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDFUchwała NR XV.190.2012.pdf
191. XV/191/2012 podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFUchwała NR XV.191.2012.pdf
192. XV/192/2012 zmiany Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFUchwała NR XV.192.2012.pdf
193. XV/193/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała PDFUchwała NR XV.193.2012.pdf
194. XV/194/2012 uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły Rady Miejskiej w Białej. PDFUchwała NR XV.194.2012.pdf
195. XV/195/2012 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Biała przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała PDFUchwała NR XV.195.2012.pdf
196. XV/196/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDFUchwała NR XV.196.2012.pdf
197. XV/197/2012 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi z dnia 20 lipca 2012 roku, złożonej na uchwałę nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec PDFUchwała NR XV.197.2012.pdf
198. XV/198/2012 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi z dnia 20 lipca 2012 roku, na uchwałę nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice PDFUchwała NR XV.198.2012.pdf
199. XV/199/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy PDFUchwała NR XV.199.2012.pdf
200 XV/200/2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy PDFUchwała NR XV.200.2012.pdf

 

Uchwały na XVI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 19.09.2012 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
201. XVI.201.2012 wyrażenia  zgody na realizację projektu pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II”.  PDFUchwała NR XVI.201.2012.pdf
202. XVI.202.2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała  na lata 2012-2027 PDFUchwała NR XVI.202.2012.pdfPDFZał. 1 (część I).pdfPDFZał. 1 (część II).pdfPDFZał. 2 (część A).pdfPDFZał. 2 (część B1).pdf  ,PDFZał. 2 (częć B2).pdf
203. XVI.203.2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  PDFUchwała NR XVI.203.2012.pdf
204. XVI.204.2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XVI.204.2012.pdf
205. XVI.205.2012 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała. PDFUchwała NR XVI.205.2012.pdf
206. XVI.206.2012 nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych  PDFUchwała NR XVI.206.2012.pdf
207. XVI.207.2012 pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej  PDFUchwała NR XVI.207.2012.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o realizacji w Gminie Biała zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 i przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013  PDFInformacja_oświata_sesja_nr_XVI.pdf

 

 

Uchwały na XVII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 09.11.2012 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
208. XVII/208/2012 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013r. PDFUchwała NR XVII.208.2012.pdf
209. XVII/209/2012 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku PDFUchwała NR XVII.209.2012.pdf
210. XVII/210/2012 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych  oraz zwolnień z tego podatku   PDFUchwała NR XVII.210.2012.pdf
211. XVI/I211/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 PDFUchwała NR XVII.211.2012.pdf ,  PDFZałącznik 1 (część I).pdf , PDFZałącznik 1 (część II).pdf , PDFZałacznik 2 (część A).pdf , PDFZałącznik 2 (część B1).pdf , PDFZałacznik 2 (część B2).pdf ,
212. XVII/212/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012  PDFUchwała NR XVII.212.2012.pdf
213. XVII/213/2012 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XVII.213.2012.pdf
214. XVII/214/2012 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku   PDFUchwała NR XVII.214.2012.pdf
215. XVII/215/2012 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012 -2019  PDFUchwała NR XVII.215.2012.pdf PDFPlan Odnowy Miejscowości Rostkowice.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stopniu zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała za okres 01.01.2012– 30.09.2012 PDFInformacja_GCK_sesja_nr_XVII.pdf
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku policji w Białej za okres III kwartałów 2012 roku PDFInformacja_Policja_sesja_nr_XVII.pdf
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż. w mieście i w gminie Biała  oraz realizacja zadań w tym zakresie PDFInformacja_UMB_ZK_sesja_nr_XVII.pdf
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej PDFInformacja_PUP_sesja_nr_XVII.pdf

 

Uchwały na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2012 r.

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
216. XVIII/216/2012 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała PDFUchwała NR XVIII.216.2012.pdf
217. XVIII/217/2012 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok"  PDFUchwała NR XVIII.217.2012.pdf ,PDFZałącznik do uchwały XVIII.217.2012.pdf
218. XVIII/218/2012 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2013 rok PDFUchwała NR XVIII.218.2012.pdf, PDFZałącznik do uchwały XVIII.218.2012.pdf
219. XVIII/219/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  PDFUchwała NR XVIII.219.2012.pdf,PDFZał. nr 1 (część 1).pdf,PDFZał. nr 1 (część 2).pdf,PDFZał. nr 2 (część A).pdf,PDFZał. nr 2 (część B).pdf ,PDFZał. nr 2 (część B1).pdf
220. XVI/II220/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 PDFUchwała NR XVIII.220.2012.pdf
221. XVIII/221/2012 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku PDFUchwała NR XVIII.221.2012.pdf
222. XVIII/222/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok PDFUchwała NR XVIII.222.2012.pdf, PDFZałącznik do uchwały NR XVIII.222.2012.pdf
223. XVIII/223/2012 udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości PDFUchwała NR XVIII.223.2012.pdf
224. XVIII/224/2012 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” PDFUchwała NR XVIII.224.2012.pdf

Uchwały na XIX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28.12.2012 r. 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
225. XIX/225/2012  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027 PDFUchwała NR XIX.225.2012.pdf PDFObjaśnienia do WPF.pdf PDFZał. nr 1 (część I).pdf PDFZał. nr 1 (część II).pdf PDFZał. nr 2 (część A).pdf PDFZał. nr 2 (część A1).pdf PDFZał. nr 2 (część B).pdf PDFZał. nr 2 (część B1).pdf
226. XIX/226/2012 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013  PDFUchwała NR XIX.226.2012.pdf
227. XIX/227/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 , PDFUchwała NR XIX.227.2012.pdf, PDFZał. nr 1 (cczęść I).pdf ,PDFZał. Nr 1 (część II).pdf ,PDFZał. nr 2 (część A).pdf ,PDFZał. nr 2 (część B1).pdf ,PDFZał. Nr 2 (część B2).pdf
228. XIX/228/2012 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 PDFUchwała NR XIX.228.2012.pdf
229. XIX/229/2012 przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  PDFUchwała NR XIX.229.2012.pdf
230. XIX/230/2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFUchwała NR XIX.230.2012.pdf
231. XIX/231/2012> o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFUchwała NR XIX.231.2012.pdf
232. XIX/232/2012 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Montaż solarów na budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFUchwała NR XIX.232.2012.pdf
233. XIX/233/2012 nie wygasania wydatków  bieżących w roku 2012. PDFUchwała NR XIX.233.2012.pdf
234. XIX/234/2012 zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniamipsychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania PDFUchwała NR XIX.234.2012.pdf
235. XIX/235/2012 zaproszenia  do osiedlenia się na terenie  gminy Biała, w ramach repatriacji, rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu PDFUchwała NR XIX.235.2012.pdf
236. XIX/236/2012 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2013r. PDFUchwała NR XIX.236.2012.pdf

 

Uchwały na XX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 22.02.2013 r.

 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
237. XX/237/2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała  PDFUchwała NR XX_237_2013.pdf
238. XX/238/2013 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała NR XX_238_2013.pdf
239. XX/239/2013 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na których  powstają odpady komunalne PDFUchwała NR XX_239_2013.pdf
240. XX/240/2013 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFUchwała NR XX_240_2013.pdf
241. XX/241/2013 powierzenia gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Biała w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego PDFUchwała nr XX.241.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Biała w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.pdf
242. XX/242/2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027 PDFUchwała NR XX_242_2013.pdf  PDFZał. nr 1 (część 1).pdf PDFZał. nr 1 (część 2).pdf PDFZał. nr 2 (część A).pdf PDFZał. nr 2 (część B1).pdf PDFZał. nr 2 (część B2).pdf
243. XX/243/2013 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 PDFUchwała NR XX_243_2013.pdf ]
244. XX/244/2013 zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XX_244_2013.pdf
245. XX/245/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDFUchwała NR XX_245_2013.pdf
246. XX/246/2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2013 rok PDFUchwała NR XX_246_2013.pdf PDFZałącznik do uchwały Nr XX_246_2013.pdf
247. XX/247/2013 przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032” PDFUchwała NR XX_247_2013.pdf PDFZałącznik do uchwały Nr XX_247_2013.pdf
248. XX/248/2013 nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej  PDFUchwała NR XX_248_2013.pdf
249. XX/249/2013 zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania PDFUchwała NR XX_249_2013.pdf
250. XX/250/2013 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2013 PDFUchwała NR XX_250_2013.pdf
251. XX/251/2013 przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PDFUchwała NR XX_251_2013.pdf

Uchwały na XXI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27.03.2013 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
252. XXI/252/2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała PDFUchwała NR XXI_252_2013.pdf
253. XXI/253/2013 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne PDFUchwała NR XXI_253_2013.pdf
254. XXI/254/2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-2027 PDFUchwała NR XXI_254_2013.pdf , PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf , PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
255. XXI/255/2013 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 PDFUchwała NR XXI_255_2013.pdf
256. XXI/256/2013 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XXI_256_2013.pdf
257. XXI/257/2013 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała PDFUchwała NR XXI_257_2013.pdf
258. XXI/258/2013 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. PDFUchwała NR XXI_258_2013.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok  2012 PDFInformacja_OPS_2012_XXI_sesja.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Biała PDFWprowadzenie do zasobów 2012.pdf  PDFZASOBY.pdf
Informacja sprawozdawcza z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS w 2012. PDFInformacja_Caritas_2012_rok.pdf
Sprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok” PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2012.pdf
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Białej za 2012 rok PDFSprawozdanie_Komisja_Rewizyjna_2012_rok .pdf
 Informacja z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.  PDFInformacja_z_realizacji_zadań_w_ramach_funduszu_sołeckiego.pdf

Uchwały na XXII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 22.04.2013 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
259. XXII/259/2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała PDFUchwała NR XXII_259_2013.pdf
260. XXII/260/2013 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne PDFUchwała NR XXII_260_2013.pdf
261. XXII/261/2013 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFUchwała NR XXII_261_2013.pdf
262. XXII/262/2013 udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała” PDFUchwała NR XXII_262_2013.pdf
263. XXII/263/2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-202 PDFUchwała NR XXII_263_2013.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
264. XXII/264/2013  zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 PDFUchwała NR XXII_264_2013.pdf
265. XXII/265/2013 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała NR XXII_265_2013.pdf

Uchwały na XXIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.06.2013 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
266. XXIII/266/2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012 r. PDFUchwała_NR_XXIII_266_2013.pdf
267. XXIII/267/2013 udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Białej  za 2012r. PDFUchwała_NR_XXIII_267_2013.pdf
268. XXIII/268/2013 udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  PDFUchwała_NR_XXIII_268_2013.pdf PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze.pdf
269. XXIII/269/2013 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-2027 PDFUchwała_NR_XXIII_269_2013.pdf , PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf, PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
270. XXIII/270/2013 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 PDFUchwała_NR_XXIII_270_2013.pdf
271. XXIII/271/2013 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała_NR_XXIII_271_2013.pdf
272. XXIII/272/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała PDFUchwała_NR_XXIII_272_2013.pdf
273. XXIII/273/2013 uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły PDFUchwała_NR_XXIII_273_2013.pdf

Uchwały na XXIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28.06.2013 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
274. XXIV/274/2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013 2028 PDFUchwała_NR_XXIV_274_2013.pdf  [file,id_cms='87231,type='attachment']  PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
275. XXIV/275/2013 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013
276. XXIV/276/2013 zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała_NR_XXIV_276_2013.pdf
277. XXIV/277/2013 wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego osobie niezbędnej dla gminy Biała PDFUchwała_NR_XXIV_277_2013.pdf

 

Uchwały na XXV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 02.08.2013 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
278. XXV.278.2013 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała PDFUchwała_NR_XXV_278_2013.pdf
279. XXV.279.2013 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku szkoły w Białej przy ul. Tysoąclecia 16" i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zabezpieczenia środków, niezbędnych do realizacji projektu PDFUchwała_NR_XXV_279_2013.pdf
280. XXV.280.2013 udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania      " Przebudowa chodnika w miejscowości Łącznik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 407"  PDFUchwała_NR_XXV_280_2013.pdf
281. XXV.281.2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2018  PDFUchwała_NR_XXV_281_2013.pdf , PDF281_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf, PDF281_Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf
282. XXV.282.2013 zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok PDFUchwała_NR_XXV_282_2013.pdf
283. XXV.283.2013 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inaksentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała_NR_XXV_283_2013.pdf
284. XXV.284.2013 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała PDFUchwała_NR_XXV_284_2013.pdf   PDFRozstrzygnięcie nadzorcze.pdf
285. XXV.285.2013 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFUchwała_NR_XXV_285_2013.pdf
286. XXV.286.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała PDFUchwała XXV_286_2013.pdf

 

JPEGzałącznik.jpeg

 

 

 

 

Uchwały na XXVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27.09.2013 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
287. XXVI.287.2013 udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Gminne Centrum Kultury w Białej[PDFUchwała_NR_XXVI_287_2013.pdf
288. XXVI.288.2013 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206O relacji Biała-Sowin na odcinku w miejscowości Górka Prudnicka  PDFUchwała_NR_XXVI_288_2013.pdf
289. XXVI.289.2013 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20 13-2028  PDFUchwała_NR_XXVI_289_2013.pdf PDF289_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf   PDF289_Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf
290. XXVI.290.2013 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 PDFUchwała_NR_XXVI_290_2013.pdf
291. XXVI.291.2013 wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała PDFUchwała_NR_XXVI_291_2013.pdf
292. XXVI.292.2013 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej PDFUchwała_NR_XXVI_292_2013.pdf
293. XXVI.293.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW PDFUchwała_NR_XXVI_293_2013.pdf
294. XXVI.294.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC  PDFUchwała_NR_XXVI_294_2013.pdf
295. XXVI.295.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE  PDFUchwała_NR_XXVI_295_2013.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o realizacji w Gminie Biała zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014 PDFINFORMACJE OŚWIATA 2013.pdf

 

Uchwały na XXVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 15.11.2013 r. 

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
296. XXVII.296.2013 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2014r. PDFUchwała_NR_XXVII_296_2013.pdf
297. XXVII.297.2013 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku PDFUchwała_NR_XXVII_297_2013.pdf
298. XXVII.298.2013 udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnejz przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku PDFUchwała_NR_XXVII_298_2013.pdf
299. XXVII.299.2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028 PDFUchwała_NR_XXVII_299_2013.pdf  PDF299_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf  PDF299_Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf
300. XXVII.300.2013 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 PDFUchwała_NR_XXVII_300_2013.pdf
301. XXVII.301.2013 o zmianie Uchwały Nr XX.251.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  PDFUchwała_NR_XXVII_301_2013.pdf
302. XXVII.302.2013 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2013 rok
303. XXVII.303.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  PDFUchwała_NR_XXVII_303_2013.pdf
304. XXVII.304.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  PDFUchwała_NR_XXVII_304_2013.pdf
305. XXVII.305.2013 zmiany Statutu Gminy Biała  PDFUchwała_NR_XXVII_305_2013.pdf
306. XXVII.306.2013 rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  PDFUchwała_NR_XXVII_306_2013.pdf
307. XXVII.307.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW  PDFUchwała_NR_XXVII_307_2013.pdf
308. XXVII.308.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC  PDFUchwała_NR_XXVII_308_2013.pdf
309. XXVII.309.2013 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE   PDFUchwała_NR_XXVII_309_2013.pdf
310. XXVII.310.2013 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" PDFUchwała_NR_XXVII_310_2013.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż. w mieście i w gminie Biała  oraz realizacja zadań w tym zakresie PDFInformacja o stanie bezp. publ..pdf

 

Uchwały na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.12.2013 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
311. XXVIII.311.2013 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028 PDFUchwała_NR_XXVIII_311_2013.pdf PDF311_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf PDF311_Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf
312. XXVIII.312.2013 zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 PDFUchwała_NR_XXVIII_312_2013.pdf
313. XXVIII.313.2013 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028  PDFUchwała_NR_XXVIII_313_2013.pdf  PDFObjaśnienia do WPF.pdf PDF313_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf PDF313_Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf
314. XXVIII.314.2013 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 PDFUchwała_NR_XXVIII_314_2013.pdf
315. XXVIII.315.2013 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 PDFUchwała_NR_XXVIII_315_2013.pdf
316. XXVIII.316.2013 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014r.PDFUchwała_NR_XXVIII_316_2013.pdf
317. XXVIII.317.2013 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej PDFUchwała_NR_XXVIII_317_2013.pdf
318. XXVIII.318.2013 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej PDFUchwała_NR_XXVIII_318_2013.pdf
319. XXVIII.319.2013 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2014 rok. PDFUchwała_NR_XXVIII_319_2013.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o realizacji uchwał w sprawie gospodarowania odpadami w gminie Biała PDFInformacja o realizacji uchwał o odpadach.pdf
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż. w mieście i w gminie Biała oraz realizacja zadań w tym zakresie PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa.pdf

Uchwały na XXIX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 12.03.2014 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
320. XXIX.320.2014 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 PDF320_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf  PDF320_Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf  PDFUchwała_NR_XXIX_320_2014.pdf
321. XXIX.321.2014 zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2014  PDFUchwała_NR_XXIX_321_2014.pdf
322. XXIX.322.2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014 rok  PDFUchwała_NR_XXIX_322_2014.pdf
323. XXIX.323.2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  PDFUchwała_NR_XXIX_323_2014.pdf
324. XXIX.324.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów  PDFUchwała_NR_XXIX_324_2014.pdf
325. XXIX.325.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   PDFUchwała_NR_XXIX_325_2014.pdf
326. XXIX.326.2014 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.  PDFUchwała_NR_XXIX_326_2014.pdf
327. XXIX.327.2014 przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora    PDFUchwała_NR_XXIX_327_2014.pdf
328. XXIX.328.2014 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020   PDFUchwała_NR_XXIX_328_2014.pdf
329. XXIX.329.2014 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020   PDFUchwała_NR_XXIX_329_2014.pdf
330. XXIX.330.2014 nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej    PDFUchwała nr XXIX.330.2014 w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej.pdf
331. XXIX.331.2014 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”   PDFUchwała_NR_XXIX_331_2014.pdf
332. XXIX.332.2014 rozpatrzenia skargi wniesionej na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej   PDFUchwała_NR_XXIX_332_2014.pdf
333. XXIX.333.2014 umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej   PDFUchwała_NR_XXIX_333_2014.pdf
334. XXIX.334.2014 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2014    PDFUchwała_NR_XXIX_334_2014.pdf
    Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
    Informacja o stopniu zaspakajania pomocy społecznej w gminie Biała za rok 2013PDFinformacja 2013.pdf

Uchwały na XXX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 16.04.2014 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
335. XXX.335.2014 o zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.   PDFUchwała_NR_XXX_335_2014.pdf
336. XXX.336.2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028  PDFUchwała_NR_XXX_336_2014.pdf  PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf  PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
337. XXX.337.2014 zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.   PDFUchwała_NR_XXX_337_2014.pdf
338. XXX.338.2014 zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie: Osiedle Nr 2 w Białej   PDFuchwała XXX.338.2014.pdf
339. XXX.339.2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała   PDFUchwała_NR_XXX_339_2014.pdf
340. XXX.340.2014 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku   PDFUchwała_NR_XXX_340_2014.pdf
341. XXX.341.2014 ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała   PDFUchwała_NR_XXX_341_2014.pdf
342. XXX.342.2014 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała   PDFUchwała_NR_XXX_342_2014.pdf
343. XXX.343.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   PDFUchwała_NR_XXX_343_2014.pdf
344. XXX.344.2014 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała   PDFUchwała_NR_XXX_344_2014.pdf
345. XXX.345.2014 ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała   PDFUchwała_NR_XXX_345_2014.pdf
346. XXX.346.2014 ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała   PDFUchwała_NR_XXX_346_2014.pdf
347. XXX.346.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów   PDFUchwała_NR_XXX_347_2014.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok dla Gminy Biała.PDFOZPSza2013rok.pdf
Sprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok”PDFSprawozdanie.pdf

>

 

Uchwały na XXXI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27.06.2014 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
347. XXXI.347.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Biała za 2013 r. PDFuchwała XXXI.347.2014.pdf
348. XXXI.348.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2013r  PDFuchwała XXXI.348.2014.pdf
349. XXXI.349.2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028  PDFUchwała XXXI.349.2014.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
350. XXXI.350.2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. PDFUchwała XXXI.350.2014.pdf
351. XXXI.351.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoPDFUchwała XXXI.351.2014.pdf
352. XXXI.352.2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków PDFuchwała XXXI.352.2014.pdf
353. XXXI.353.2014 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2014-2016 PDFuchwała XXXI.353.2014.pdf
354. XXXI.354.2014 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwo „Przedmieście" w Białej i nadania jej statutu PDFuchwała XXXI.354.2014.pdf
355. XXXI.355.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 PDFuchwała XXXI.355.2014.pdf
356. XXXI.356.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała PDFUchwała XXXI.356.2014.pdf
357. XXXI.357.2014 sprawie zmiany uchwały nr XX.251.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PDFuchwała XXXI.357.2014.pdf
358. XXXI.358.2014 w sprawie upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady MIejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej PDFUchwała XXXI.358.2014.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Sprawozdanie z działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2013r[PDFsprawozdanie zarządu za rok 2013.pdf

Uchwały na XXXII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 12.09.2014 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
359. XXXII.359.2014 uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała PDFUchwała Nr XXXII.359.2014.pdf
360. XXXII.360.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice PDFUchwała Nr XXXII.360.2014.pdf 
361. XXXII.361.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – Solec  PDFUchwała Nr XXXII.361.2014.pdf 
362. XXXII.362.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków  PDFUchwała Nr XXXII.362.2014.pdf 
363. XXXII.363.2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028   PDFWieloletnia Prognoza Finansowa_363.pdf  PDFWykaz przedsi-wzi-- do WPF_363.pdf 
364. XXXII.364.2014 zmian budżetu Gminy Biała na 2014  PDFUchwała Nr XXXII.364.2014.pdf 
365. XXXII.365.2014 udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Centrum Kultury w Białej PDFUchwała Nr XXXII.365.2014.pdf 
366. XXXII.366.2014 zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.  PDFUchwała Nr XXXII.366.2014.pdf 
367. XXXII.367.2014 przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała oraz chorągwi miasta Białej   PDFUchwała Nr XXXII.367.2014.pdf 
368. XXXII.368.2014 zmian do Statutu Gminy Biała  PDFUchwała Nr XXXII.368.2014.pdf 
369. XXXII.369.2014 utworzenia w Gminie Biała odrębnych odwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.  PDFUchwała Nr XXXII.369.2014.pdf 
370. XXXII.370.2014 dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej do stanu faktycznego  PDFUchwała Nr XXXII.370.2014.pdf 
371. XXXII.371.2014 zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury w gminie Biała.  PDFUchwała Nr XXXII.371.2014.pdf 
372. XXXII.372.2014 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej   PDFUchwała Nr XXXII.372.2014.pdf 
373. XXXII.372.2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  PDFUchwała Nr XXXII.373.2014.pdf 
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o realizacji w Gminie Biała zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 i przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015 PDFINFORMACJE OŚWIATA 2014.pdf

Uchwały na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 24.10.2014 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
374. XXXIII.374.2014 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2015 r.
PDFUchwała Nr XXXIII.374.2014..pdf
375. XXXIII.375.2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028
PDFUchwała Nr XXXIII.375.2014..pdf ,PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdfPDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
376. XXXIII.376.2014 zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.  PDFUchwała Nr XXXIII.376.2014..pdf
377. XXXIII.377.2014 udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnika i Biała
PDFUchwała Nr XXXIII.377.2014..pdf
378. XXXIII.378.2014 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206O relacji Biała-Sowin na odcinku w miejscowości Górka Prudnicka”
PDFUchwała Nr XXXIII.378.2014..pdf
379. XXXIII.379.2014 powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej - jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.o. prowadzenia zadań własnych gminy Biała
PDFUchwała Nr XXXIII.379.2014..pdf
380. XXXIII.380.2014 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała PDFUchwała Nr XXXIII.380.2014..pdf
381. XXXIII.381.2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014 rok
PDFUchwała Nr XXXIII.381.2014..pdf
382. XXXIII.382.2014 wprowadzenia zmian w Statucie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
PDFUchwała Nr XXXIII.382.2014..pdf
383. XXXIII.383.2014 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza BiałejPDFUchwała Nr XXXIII.383.2014..pdf

 
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacjao stopniu zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała za okres 01.01.2014– 30.09.201 PDFSprawozdanie z działalności MGOiK za 2014 3 kwartały.pdf
IInformacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej PDFInformacja PUP Prudnik.pdf

Uchwały na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 14.11.2014 r.

 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
384. XXXIV.384.2014 o zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. PDFUchwała Nr XXXIV.384.2014..pdf
385. XXXIV.385.2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028,PDFUchwała Nr XXXIV.385.2014..pdf  PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf  PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
386. XXXIV.386.2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok, PDFUchwała Nr XXXIV.386.2014..pdf
387. XXXIV.387.2014 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 -2020 z perspektywą do roku 2025 PDFUchwała Nr XXXIV.387.2014..pdf.pdf
388. XXXIV.388.2014 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków PDFUchwała Nr XXXIV.388.2014..pdf.pdf
389. XXXIV.389.2014 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała PDFUchwała Nr XXXIV.389.2014..pdf.pdf
390. XXXIV.390.2014 uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok PDFUchwała Nr XXXIV.390.2014..pdf.pdf
391. XXXIV.391.2014 zmieniająca uchwałę sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PDFUchwała Nr XXXIV.391.2014..pdf.pdf
392. XXXIV.392.2014 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż. w mieście i w gminie Biała  oraz realizacja zadań w tym zakresie PDFINFORMACJA p.poż.pdf
 

 

 

 

Wersja XML