Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 5 maja 2021 roku

Termin: 05.05.2021, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

PDFProjekt uchwały Nr XIX.245.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu.pdf

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Biała za 2020 rok

  PDFOcena Zasobów pomocy społecznej Gminy Biała za 2020 rok.pdf

 4. 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała za 2020 r.

  PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r..pdf

 5. 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.

  PDFSprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi.pdf

 6. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 7. a. zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r.;

 8. PDFProjekt uchwały Nr XIX.241.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2021 rok.pdf

 9. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021- 2028;

  PDFProjekt uchwały Nr XIX.242.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028.pdf

 10. c. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biała na lata 2021-2025;

  PDFProjekt uchwały Nr XIX.243.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Biała na lata 2021-2025.pdf

 11. d. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2021 roku;

  PDFProjekt uchwały Nr XIX.244.2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2021.pdf

 12. e. uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała;
 13. PDFProjekt uchwały Nr XIX.245.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu.pdf
 14.  
 15. 7. Informacja dotycząca funkcjonowania pomocy nauczycieli w przedszkolach w Białej / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/

  PDFinfo. Komisja Oświaty.pdf

 16. 8. Informacja dotycząca wykonania dróg w gminie Biała. Jakie były dofinansowania poszczególnych sołectw w tym zakresie? / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej/

  PDFinformacja komisja -drogi 2020 2021.pdf

 17. 9. Wolne wnioski i informacje.
 18. 10. Zakończenie obrad.
Wersja XML