Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Biała za rok 2020

Informuję Państwa, że opracowany został RAPORT O STANIE GMINY BIAŁA ZA ROK 2020.
Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie więc z zapisem tej ustawy burmistrz  co roku  w terminie do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy za rok poprzedni.
W związku z w/w przepisem , w dniu 31 maja 2021 r. wydane zostało przeze mnie zarządzenie nr OR.0050.490.2021 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Białej Raportu o stanie Gminy Biała za rok 2020.
Raport ten  musi obejmować realizację polityk, programów, strategii obowiązujących w Gminie Biała oraz realizację uchwał Rady Miejskiej w Białej.
Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Biała za rok 2020 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy Gminy – Burmistrza Białej.
Zadania i działania przedstawione w Raporcie realizowane były przez aparat pomocniczy Burmistrza jakim jest Urząd Miejski w Białej oraz jednostki organizacyjne Gminy.
Na podkreślenie zasługuje fakt że rok 2020 dla Nas Wszystkich – Mieszkańców jak i samorządu lokalnego był rokiem wyjątkowym ze względu na zagrożenie koronawirusem i z tym związany stan epidemii w kraju.  Był to czas obaw, lęku , niepewności i wielu obostrzeń. W tych warunkach sraliśmy się funkcjonować z zachowaniem wszelkich wymogów  bezpieczeństwa sanitarnego względem petentów jaki i pracowników Urzędu.  
Działania  Gminy Biała , z wszelkich obszarów zawiera przedkładany  Raport.
Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 18 czerwca 2021 r. podczas sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Biała.
Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy tj,. Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Kultury  w Białej.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


PDFRaport o stanie Gminy Biała za rok 2020.pdf

DOCXInformacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Białej dotycząca debaty nad Raportem o stanie Gminy Biała za rok 2020.docx

DOCXLista poparcia mieszkańca do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Biała za rok 2020.docx

PDFZarządzenie nr OR.0050.490.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Białej Raportu o stanie Gminy Biała za rok 2020.pdf

Wersja XML