Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022- 2025

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022- 2025”

Urząd Miejski w Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022- 2025 dla Gminy Biała.

Zamawiający: Gmina Biała, ulica Rynek 10, 48-210 Biała, NIP: 7551912048, telefon: 774388531.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „ Aktualizacja gminnej Ewidencji Zabytków, aktualizacja oraz sporządzenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025” Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienie określonego przez Zamawiającego.
 2. Oferta może być złożona w formie elektronicznej.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. W zakresie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków:
 1. W zakresie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

Kryterium Wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100% i związanie z umową 60 dni.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć do niej następujące dokumenty:

Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca określi cenę ofert zgodnie ze wzorem formularza ofertowego na załączniku nr 1 , wykonawca określi cenę netto. Następnie Wykonawca określi cenę brutto poprzez doliczenie należnego podatku VAT do ceny netto. Cenę ofert stanowić będzie cena brutto, określona w polskich złotych za „Aktualizacja gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025”. Cena podana przez Wnioskodawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Oferty należy złożyć w terminie od dnia 05 lipca 2021r.do dnia 19 lipca 2021r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 48-210 Biała, ul Rynek 10, w sekretariacie w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. 1 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może także wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pisemnie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 2. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w terminie 05 lipca 2021r. do dnia 19 lipca 2021r. do godziny: 11:00 na adres: z dopiskiem w temacie „ Aktualizacja gminnej Ewidencji Zabytków, aktualizacja oraz sporządzenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025”

Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2021 roku w siedzibie Zamawiającego 48-210 Biała, ulica Rynek 10, pokój nr 12.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Sybila Schinke, telefon 774388531, Aleksandra Sokołowska, telefon 774388531.

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań celem wyjaśnień opisu przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe:

Zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zadania pn. „Aktualizacja gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025” bez podania przyczyny.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy.


Załączniki:

DOCFormularz ofertowy.doc
DOCInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.doc
DOCWzór umowy.doc

Wersja XML