Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 287/3 km.4 o pow. 0,2990 ha położona w Radostyni na dzień 29 października 2021 roku

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 poz.1490) ogłasza, że w dniu 29 października 2021 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.
 
Przedmiotem sprzedaży będzie działka gruntu nr 287/3 km.4 o pow. 0,2990 ha położona w Radostyni. Działka niezabudowana, położona nie opodal wsi Radostynia użytkowana rolniczo posiada kształt zbliżony do trójkąta. W skład działki wchodzą użytki ŁIII - 0,0790 ha, RIVa - 0,2200 ha. Działka posiada dostępu do drogi. Nieruchomość OP1P/00005727/3 wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radostynia. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała, teren obejmujący działkę 287/3 km.4 oznaczony jest symbolem R- tereny rolnicze. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 22 października 2021 roku wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż działki nr 287/3- Radostynia”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu informacji publicznej Gminy Biała nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
 
Informacje dodatkowe:
Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.  Gmina Biała nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 
W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Biała nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Biała na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany mu jest stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Biała w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 12 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Wersja XML