Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.556.2021 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2021 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 1) ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 433.590,86 zł 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 419.090,86 zł
a) rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 419.090,86 zł
1 dochody bieżące o kwotę 419.090,86 zł§ 2010. „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 419.090,86 zł
2) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.500,00 zł
a) rozdział 75056 - Spis powszechny i inne o kwotę 14.500,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 14.500,00 zł§ 2010. „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 14.500,00 zł
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 433.590,86 zł 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 419.090,86 zł
a) rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 419.090,86 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 419.090,86 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 419.090,86 zł, w tym:
2) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.500,00 zł
a) rozdział 75056 - Spis powszechny i inne o kwotę 14.500,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 14.500,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.500,00 zł
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetu 59.537.709,33 zł 2. Plan przychodów budżetu 9.968.187,74 zł co daje razem kwotę 69.505.897,07 zł
3. Plan wydatków budżetu 68.296.297,07 zł 4. Plan rozchodów budżetu 1.209.600,00 zł co daje razem kwotę 69.505.897,07 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.556.2021 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2021 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2021 rok.pdf

Wersja XML