Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.557.2021 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 1) ), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.198.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028 ze zmianami załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.557.2021 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028.pdf

DOCXUzasadnienie OR.0050.557.2021.docx

PDFZalacznik1 OR.0050.557.2021.pdf

Wersja XML