Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.120.18.2021 Burmistrza Białej z dnia 22-09-2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej

Na podstawie art. 1042 § 2 i 1043 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U.

z 2020 r. poz. 1320 ) zarządzam co następuje :

§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Białej ustalonym zarządzeniem Burmistrza Białej Nr OR.120.27.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale VII w § 31 ust. 1 pkt b, otrzymuje brzmienie :
" na stanowisku robotnika gospodarczego, którego miejsce wykonywania pracy znajduje się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białej w następujących dniach o godzinach:

1 poniedziałek jest dniem wolnym od pracy,

2 wtorek w godz. od 8ºº do 17ºº,

3 środa w godz. od 8ºº do 16ºº,

4 czwartek w godz. od 8ºº do 17ºº

5 piątek w godz. od 8ºº do 17ºº

6 sobota w godz. od 8ºº do 13ºº "


§ 2. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Organizacyjnego do przekazania treści niniejszego zarządzenia pracownikom Urzędu, przyjmując od pracowników stosowne potwierdzenie na piśmie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia przekazania go pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej do wiadomości.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.18.2021 Burmistrza Białej z dnia 22-09-2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

Wersja XML