Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.120.19.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej oraz powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 r. poz. 217) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Nr OR.120.29.2019 Burmistrza Białej z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Białej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji okresowej, polegającej na ustaleniu stanu rzeczywistego składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Białej.
§ 2. Spisem z natury należy objąć środki trwałe.
§ 3. 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 30 września 2021 r. 2. Tryb i sposób ujmowania składników majątkowych pod tą datą ustali Skarbnik Gminy Biała, który zobowiązany jest do udzielenia w tym zakresie wyjaśnień.
§ 4. Termin rozpoczęcia spisu z natury ustala się na dzień 12 października 2021 roku a zakończenia na dzień 30 grudnia 2021 r.
§ 5. W celu sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną, w skład której wchodzić będą następujący pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej:
1) Grażyna Biały – Przewodniczący komisji;
2) Dorota Solińska- członek;
3) Aleksandra Sokołowska – członek.

§ 6. Do uprawnień i obowiązków komisji inwentaryzacyjnej należy:
1) zabezpieczenie sprawnego przebiegu inwentaryzacji;
2) ustalenie harmonogramu i zakresu spisu z natury;
3) powoływanie zespołów spisowych;
4) dokonywanie podziału terenu Urzędu Miejskiego w Białej na pola spisowe;
5) przeszkolenie członków zespołów spisowych biorących udział w spisie z natury;
6) przygotowanie dokumentacji przebiegu i rozliczenie inwentaryzacji;
7) gospodarowanie arkuszami spisu z natury;
8) nadzór nad kontrolą pracy zespołów spisowych;
9) bezzwłoczne powiadamianie Burmistrza Białej o wszelkich zagrożeniach wykonania planu inwentaryzacji i stwierdzonych nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku, zwłaszcza sprzyjających jego marnotrawstwu, zniszczeniu lub zagarnięciu;
10) przyjmowanie i analiza sprawozdań z przebiegu inwentaryzacji od zespołów spisowych,
11) przekazanie sprawdzonych arkuszy spisu z natury do Referatu Finansowego w terminie do 30 listopada 2021 r;
12) ustalanie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedkładanie wniosków w sprawie ich rozliczenia;
13) sporządzanie sprawozdań z przebiegu inwentaryzacji i przedstawienie wyników spisu wraz z wnioskami po inwentaryzacyjnymi;
14) protokólarne rozliczenie druków ścisłego zarachowania, jakimi są arkusze spisu z natury.

§ 7. 1. Zobowiązuję komisję do: 1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych;
2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie;
3) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji;
4) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie 14 dni po zakończeniu spisu, nie później niż do 30 grudnia 2021 r.

2. Termin określony w ust. 1 pkt 4 w wyjątkowych sytuacjach może za zgodą Burmistrza Białej zostać przedłużony.

§ 8. Skarbnik Gminy Biała po otrzymaniu druków inwentaryzacyjnych niezwłocznie zarządzi:
1) wycenę i ustalenie wartości spisowych z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, nie później niż do 10 grudnia 2021 r.;
2) ujęcie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacyjnych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.19.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej oraz powołania składu osobowego komisj.pdf

Wersja XML