Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 23 listopada 2021 roku

Termin: 23.11.2021, g. 11:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie qurum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  PDFProtokół 17.2021.pdf

 4. 4. Informacja i stanie bezrobocia w Gminie Biała.

  PDFInformacja o stanie bezprobocia na terenie Gminy Biała.pdf

 5. 5. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała za okres od stycznia do końca października 2021 r.

  PDFInformacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury....pdf

 6. 6. Informacja o ochronie p/poż w mieście i gminie Biała

  PDFInformacja o stanie p.poż 2021.pdf

 7. 7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. a. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.261.2021.pdf

  2. b. zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r.;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.262.2021.pdf

  3. c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2021 -2028;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.263.2021.pdf

  4. d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 275 m”;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.264.2021.pdf

  5. e. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała- Mochów 9 do DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mochów na odcinku 2845 m”;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.265.2021.pdf

  6. f. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.266.2021.pdf

  7. g. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.267.2021.pdf

  8. h. ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.268.2021.pdf

  9. i. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.269.2021.pdf

  10. j. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.270.2021.pdf

  11. k. załatwienia skargi z dnia 17 września 2021 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.271.2021.pdf

  12. l. załatwienia skargi z dnia 28 września 2021 r. i z dnia 15 października 2021 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej;

   PDFProjekt uchwały Nr XXII.272.2021.pdf

  13. m. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łącznik w gminie Biała.

   PDFProjekt uchwały Nr XXI.273.2021.pdf

 8. 8. Informacja dotycząca przeprowadzenia koszenia poboczy na terenie Gminy Biała w 2020 r. ( temat z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej)

  PDFInformacja o koszeniu poboczy.pdf

 9. 9. Informacja dotycząca zabezpieczenia osób samotnych i w podeszłym wieku w okresie zimowym ( temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…)

  PDFZabezpieczenie osób w czasie zimy.pdf

 10. 10. Informacja dotycząca zasobów nieruchomości rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przedstawienie planu ich rozdysponowania w Gminie Biała (temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa… . Informacja zostanie przedstawiona przez przedstawiciela KOWR w Opolu
 11. 11. Informacja o gospodarce wodno-melioracyjnej na terenie Gminy Biała w 2021r.

  PDFInformacja o gospodarce wodno-melioracyjnej.pdf

 12. 12. Wolne wnioski.
 13. 13. Zakończenie obrad.
Wersja XML