Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawa prawna


PDF   Uchwała Nr IX.105.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-11-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.pdf


PDF   Uchwała Nr XIII.174.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16-07-2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf


PDF   Uchwała Nr XIII.173.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16-07-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz warunków.pdf


PDF   Uchwała Nr XI.144.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komun.pdf


PDF   Uchwała Nr XXII.156.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 04-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf


PDF   Uchwała Nr XI.136.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf


PDF   Uchwała Nr XII.157.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 04-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp.pdf


PDF   Uchwała Nr XI.137.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf


Uchwała Nr XX.241.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie powierzenia gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Biała w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego:
pobierz>>


Wersja XML