Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Informacje ogólne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Skład Komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej została powołana przez Burmistrza Białej. W skład komisji wchodzą:

  1. Przewodnicząca: Grażyna Biały – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej,
  2. Sekretarz: Magdalena Kusber – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej,
  3. Członkowie: Szymon Dorożyński – przedstawiciel Policji, Kazimierz Tokarczyk – przedstawiciel grupy „AA”, Maria Klimowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej 

Organizację i zasady funkcjonowania komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej nadany przez Burmistrza Białej w drodze zarządzenia nr PDFOR.0050.149.2011 z dnia 18 listopada 2011 r. 

Zadania

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom nadużywającym i uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Procedura działania komisji w tym zakresie przedstawia się następująco:

Wzory wniosków do pobrania:

DOCWzór wniosku.doc
PDFWzór wniosku.pdf
 
Po otrzymaniu pisemnego wniosku, komisja zaprasza osobę, której wniosek dotyczy na posiedzenie i prowadzi z nią rozmowę motywacyjno-informacyjną. Komisja motywuje do uczestniczenia w spotkaniach w Punkcie Konsultacyjnym w Białej i w grupach AA w Białej lub w Prudniku; motywuje również do  podjęcia terapii w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Prudniku.
Gdzie szukać pomocy? - Informator
Wersja XML