Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynatorzy ds. dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorząd owej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

W związku z powyższym zarządzeniem Burmistrza z dnia 11 maja 2020r. Nr OR.120.9.2020 zmienionego zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2021r. Nr OR.120.32.2021 wyznaczono do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Białej następujących pracowników:

  1. Dorota Solińska - Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej, tel. +48 77 4388555;
  2. Sebastian Siorak - Starszy informatyk Urzędu Miejskiego w Białej, tel. +48 77 4388552;
  3. Magdalena Witkowska – Gumulak - Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Białej, tel. +48 77 4388544.
Wersja XML