Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.0050.658.2022 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2022 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2022 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.658.2022 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2022 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.658.2022.docx

Wersja XML