Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała

Biała 2013.09.13


OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała


      Na podstawie z  art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (j.t.Dz.U.2012.647 ze zm. ), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 pkt 2 i pkt 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej  uchwały Nr XIII.165.2012  z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała, uchwalonego uchwałą Nr XX/235/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 r. Zmianę studium dokonuje się w zakresie określonym ww. uchwale w sprawie przystąpienia do zmiany studium, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy, określonych na załączniku graficznym  do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej,  Rynek 10, 48-210 Biała,  w terminie do dnia 07 października 2013 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Białej.


W załączeniu:

  1. PDFUchwała NR XIII.165.2012.pdf
  2. JPEGZałącznik do studium XIII_165_2012.jpeg

 

Burmistrz Białej

Wersja XML